dnes je 29.11.2023

Najnovšie

Podrobnosti k opatreniu č. 429/2023 Z. z. - Opatrenie NBS o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnostiGarancia

13.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Novoschválené opatrenie Národnej banky Slovenska z 23. októbra 2023 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti nadväzuje na zrušené a predtým platné opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. mája 2012 ...

Podrobnosti k opatreniu č. 428/2023 Z. z. - Opatrenie NBS o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporeníGarancia

9.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Splnomocňovacie ustanovenie § 52 ods. 14 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávňuje Národnú banku Slovenska na vydanie právneho predpisu bližšie špecifikujúceho náležitosti žiadosti o udelenie ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 426/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly na vnútornej hranici Slovenskej republiky s MaďarskomGarancia

8.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Právo Európskej únie umožňuje dočasne obnoviť kontroly na vnútorných hraniciach členských štátov v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti v členskom štáte podľa čl. 28 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje ...

Podrobnosti k vyhláške č. 425/2023 Z. z. - Vyhláška ŠÚ SR, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026Garancia

7.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Štatistický úrad Slovenskej republiky 25. októbra schválil návrh vyhlášky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2024 až 2026, na ktorej vydanie je splnomocnený ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 420/2023 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v oznámení Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 89/1992 Zb. o uzavretí Zmluvy medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetkuGarancia

3.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová 5. novembra 1990 bola v Londýne podpísaná Zmluva medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a ziskov z majetku. Zmluva nadobudla platnosť na základe ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 421/2023 Z. z. - Oznámenie NBS o vydaní opatrenia z 23. októbra 2023 č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie zo 6. novembra 2018 č. 13/2018 o registri krytých dlhopisovGarancia

3.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Znenie opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. novembra 2018 č. 13/2018 o registri krytých dlhopisov, bolo vypracované na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 75 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene ...

Podrobnosti k vyhláške č. 417/2023 Z. z. - Vyhláška MS SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NRSR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)Garancia

2.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V tomto roku v poradí už druhá novelizačná právna úprava vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

Podrobnosti k opatreniu č. 416/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa mení opatrenie č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcokGarancia

1.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje podmienky poskytovania peňažného príspevku na kúpu pomôcky. Tento príspevok možno poskytnúť na pomôcky, ...

Podrobnosti k opatreniu č. 415/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa mení opatrenie č. 6/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich cenyGarancia

1.11.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje podmienky poskytovania peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu ...

Podrobnosti k vyhláške č. 412/2023 Z. z. - Vyhláška MD SR, ktorou sa mení vyhláška č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýtaGarancia

31.10.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V zmysle splnomocňovacieho ustanovenia § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa od januára nasledujúceho roku mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej ...

viac článkov
Najčítanejšie

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

9.6.2023, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Zásady vedenia a účtovania pokladnice     Prílohy:          Číslo smernice:          Rozsah platnosti:        ...

Systém spracovania účtovníctvaGarancia

26.5.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Systém spracovania účtovníctva     Prílohy:          Číslo smernice:          Rozsah platnosti:          Za správnosť smernice zodpovedá:          Za dodržiavanie smernice zodpovedá ...

Smernica o poskytovaní cestovných náhradGarancia

23.10.2023, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Monika Ziškayová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská; Ing. Monika Ziškayová; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):     Názov vnútropodnikovej smernice:   Smernica o poskytovaní cestovných náhrad   Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti:     Za správnosť smernice ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Pokyny na zaistenie BOZP pre zamestnancov iného zamestnávateľa pracujúcich na spoločnom pracovisku - príloha k zmluveGarancia

1.1.2023, Ing. Vladimír Švec, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vladimír Švec; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Tamara Paceková; Ing. Lukáš Židík Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):          Názov smernice:     Pokyny na zaistenie BOZP pre zamestnancov iného zamestnávateľa vykonávajúcich práce na našich pracoviskách     Prílohy:        ...

Smernica ku školeniam BOZPGarancia

1.1.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Rajzinger; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Lukáš Židík Stiahnuť dokument Názov firmy   (adresa, IČO):         Názov vnútropodnikovej smernice:     Smernica k oboznamovaniu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zácvik a preskúšanie     Prílohy:         Číslo smernice:         Rozsah ...

viac článkov
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Aká je úloha Protimonopolného úradu Slovenskej republiky - rozhovor s predsedom úradu Jurajom Beňom

O hospodárskej súťaži, úlohe Protimonopolného úradu SR, jeho kompetenciách a historicky silných momentoch sme sa rozprávali s predsedom PMÚ ...

ZOZNAM SMERNÍC
 
Zabaliť všetko Rozbaliť všetko
Daňový kalendár
november 2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.11.2023 - Daň z motorových vozidiel

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.11.2023 - Daň z motorových vozidiel

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Najnovšie články
viac článkov