dnes je 23.1.2021

Input:

Smernica upravujúca zásady bezpečnej práce - práce doma

16.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.9.27 Smernica upravujúca zásady bezpečnej práce – práce doma

Verlag Dashofer

Na stiahnutie


Dátum:

Dátum akt.:

Organizácia:

Vypracoval, podpis:

Schválil – funkcia, podpis:

Zástupca zamestnancov, podpis:

Vnútorný bezpečnostný predpis

Zásady bezpečnej práce – práce doma

I.

Úvod

 1. Táto smernica je určená pre prácu z domu zamestnancov zamestnávateľa spoločnosti
 2. Túto prácu zamestnanec vykonáva so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním u seba doma alebo na inom mieste výkonu práce, ktoré uviedol zamestnávateľovi.
 3. Zamestnávateľ prijme pri práci doma vhodné opatrenia, najmä
  1. zabezpečí, nainštaluje a pravidelne udržiava technické a programové vybavenie potrebné na výkon práce doma okrem prípadov, keď zamestnanec vykonávajúci prácu doma používa svoje vlastné vybavenie,
  2. zabezpečuje, najmä pokiaľ ide o softvér, ochranu údajov, ktoré sa spracúvajú a používajú pri práci doma,
  3. informuje zamestnanca o všetkých obmedzeniach používania technického vybavenia a programového vybavenia, ako aj o sankciách v prípade porušenia týchto obmedzení.

II.

Povinnosti zamestnávateľa

 1. Vedúci zamestnanca
  1. Zabezpečenie pravidelného oboznamovania zamestnancov v 2-ročných intervaloch, oboznámenie novoprijatých zamestnancov ako aj zamestnancov preradených na inú pracovnú činnosť z oblasti OPP a BOZP.
  2. Zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada.
  3. Vedie evidenciu pracovných úrazov, v prípade pracovného úrazu podliehajúceho registrácií je povinný tento úraz hlásiť technikov BOZP-
  4. Pravidelnú kontrolu činnosti zamestnancov.
  5. Zabezpečenie včasnej údržby a opravy zariadení.
  6. Zabezpečuje vykonávanie revízií elektrických spotrebičov používaných pri práci doma.
  7. Zabezpečí vyslanie zamestnanca z miesta výkonu práce doma do kancelárie zamestnávateľa.
  8. Kontrolovať či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.
  9. Zabezpečiť, aby pracovný prostriedok poskytnutý zamestnancovi na používanie bol na príslušnú prácu vhodný a aby pri jeho používaní bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca.

III.

Povinnosti zamestnanca

 1. Povinnosti zamestnanca

Prevádzku a obsluhu zariadení používaných na pracovisku v zmysle  technickej dokumentácie výrobcu.

 1. Zodpovedá za včasné hlásenie vzniknutých porúch (popr. neobvyklé správanie sa) príslušnému nadriadenému.
 2. Vykonávanie svojich pracovných povinnosti tak, aby boli v súlade so zásadami bezpečného správania sa na pracovisku.
 3. Nahlasuje vopred zmenu bydliska resp. miesto výkonu vrátane konkrétnej miestnosti.
 4. Zabezpečí pre potreby zamestnávateľa fotodokumentáciu miesta výkonu práce.
 5. Zabezpečuje si pracovisko, tak aby spĺňalo náležitosti Nariadenia vlády SR č. 276/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.
 6. Ohlási vedúcemu zamestnanci návštevu sídla spoločnosti zamestnávateľa včas a vopred.
 7. Dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení.
 8. Spolupracovať so zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť v potrebnom rozsahu tak, aby im umožnil plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a úlohy uložené príslušným inšpektorátom práce alebo orgánom dozoru.
 9. Vykonávať práce, obsluhovať a používať pracovné prostriedky, materiály a ostatné prostriedky v súlade s návodom na používanie, s ktorým boli riadne a preukázateľne oboznámení.
 10. Dodržiavať zákaz vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti ustanovené osobitnými predpismi, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť jeho život alebo zdravie
 11. Zúčastňovať sa na oboznamovaní a inom vzdelávaní zabezpečovanom zamestnávateľom v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a podrobiť sa overovaniu jeho znalostí.
 12. Podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci.
 13. Oznamovať bez zbytočného odkladu vedúcemu zamestnancovi alebo podľa potreby bezpečnostnému technikovi, zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru tie nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní.
 14. Nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce.
 15. Podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok; okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu.
 1. Osobitné povinnosti zamestnancov

V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú zamestnanci povinní:

 1. Správať sa tak, aby nespôsobil úraz ani nezapríčinil poškodenie zdravia svojim kolegom a ostatným osobám pohybujúcim sa na pracovisku.
 2. Oznamovať bezodkladne nadriadenému zamestnancovi nedostatky a chyby, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov.
 3. Po chodbách a po schodoch nebehať, pohybovať sa krokom a vždy po pravej strane komunikácie.
 4. S ostrými a so špicatými pracovnými pomôckami pracovať opatrne, aby zamestnanec neohrozil seba, ani svojich spolupracovníkov.
 5. Obsluhovať elektrické zariadenia a vykonávať udržiavacie práce len v súlade s návodom výrobcu.
 6. Dbať, aby únikové cesty, prístupy k požiarnotechnickým zariadeniam, k elektrickým rozvádzačom, hlavným vypínačom, hlavným uzáverom vody a plynu ostali trvalo voľné, nezatarasené žiadnymi predmetmi.
 7. Pri rozliatí tekutín alebo rozsypaní materiálu bezodkladne zabezpečiť odstránenie týchto materiálov a zabezpečiť miesto proti pošmyknutiu a pádu.
 8. Nikdy nepreťažovať police nábytku, materiál ukladať do políc so zreteľom na jeho hmotnosť, ťažšie predmety uskladňovať v nižších podlažiach a naopak.
 9. Pre prácu vo zvýšených miestach nevystupovať na stoličky, v týchto prípadoch použiť pomocné schodíky, rebrík.
 10. Dôsledne zatvárať dvierka skríň, zasúvať zásuvky stolov a skriniek.
 11. Nástroje a iné predmety, ktoré by ohrozovali zamestnancov pri práci alebo pohybe na pracovisku odkladať na vopred určené, bezpečné a všetkým známe miesto.
 12. Dbať na poriadok, hygienu a čistotu pracovného prostredia.
 13. Elektrické zariadenia používať a udržiavať podľa návodu na obsluhu dodávaného výrobcom.
 14. Pred použitím zariadení skontrolovať všetky ovládacie a bezpečnostné prvky, prívodné šnúry a ochranné kryty.
 15. Bezodkladne odstrániť vzniknuté črepy pri rozbití sklenených predmetov.
 16. Na čistenie používať len určené čistiace prostriedky.
 17. Pred ručnou manipuláciou s materiálom a predmetmi prekontrolovať ich stav a podľa potreby upraviť (odstrániť ostré hrany, hroty a iné nebezpečné časti povrchu bremena).
 18. Za každých okolností zaistiť materiál proti zosunutiu, pádu a prevrhnutiu.
 19. Pri prenášaní materiálu zaistiť pevné uchopenie bremena, podľa potreby použiť manipulačné pomôcky.
 20. Prenášať len také bremená, ktoré im nebránia v bezpečnej chôdzi a ktoré sú schopný bezpečne ovládať, bez ohrozenia ostatných osôb.
 21. Bezpečne klásť pohyblivé a poddajné el. prívody, aby sa nemohli mechanicky poškodiť (chôdzou, stoličkou
 22. Priestory dostatočne vetrať

 

 1. Zakázané činnosti

Zamestnancom je zakázané najmä :

 1. Poškodzovať alebo znižovať účinnosť bezpečnostných zariadení, značiek a značení a tiež požiarnotechnických zariadení.
 2. Sadať na okraje stolov a stoličiek.
 3. Nosiť na pracoviská predmety, ktoré môžu byť zdrojom úrazu (nože, reťaze, pyrotechniku).
 4. Nakláňať sa cez zábradlia, vykláňať sa z okien, sedieť na parapetných