dnes je 23.1.2021

Input:

Účtový rozvrh

2.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.4 Účtový rozvrh

Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument


Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)
   
    
Názov vnútropodnikovej smernice   Účtový rozvrh   
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       


Účtovná jednotka je povinná v zmysle zákona o účtovníctve vypracovať vlastný účtový rozvrh, ktorý musí vychádzať z rámcovej účtovej osnovy a interných potrieb danej spoločnosti.

Spolu so smernicou o systéme spracovania účtovníctva (spôsobe vedenia účtovníctva) ide o základnú smernicu každej účtovnej jednotky, ktorá je určená pre:

 • externých používateľov (audítori, daňové kontroly, banky pri poskytovaní úverov), ktorí na základe týchto dvoch základných smerníc získajú správne poznanie účtovnej jednotky,

 • interných používateľov (účtovníci, manažment), ktorí obe tieto smernice používajú v každodennej praxi.

Bez existencie takejto smernice audítori nemôžu dať nepodmienený názor na účtovnú závierku účtovnej jednotky.

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Tento účtový rozvrh je vypracovaný v zmysle § 13 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”), v ktorom je definovaná účtová osnova ako rámcová účtová osnova, ktorá obsahuje usporiadanie účtových tried, prípadne účtových skupín alebo syntetických účtov na účtovanie účtovných prípadov a ich číselné a slovné označenie a podsúvahové účty; toto usporiadanie musí rešpektovať požiadavky na zostavenie účtovnej závierky.

V súlade s touto rámcovou účtovou osnovou zostavuje účtová jednotka účtový rozvrh, ktorý plne vychádza z § 3 ZoÚ Postupov účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „Postupy účtovania”), t.j. Opatrenia MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92 v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle ktorého tento účtový rozvrh obsahuje syntetické účty zo samotnej rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov, ktorá tvorí prílohu vyššie uvedeného opatrenia, ako aj syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného imania vytvorené účtovnou jednotkou, ktoré plne nadväzujú na ekonomický obsah konkrétnej účtovej skupiny, v rámci ktorej boli vytvorené.


Pokiaľ účtovná jednotka dodrží princíp “nadväznosti na ekonomický obsah“ jednotlivých účtových skupín pri tvorbe vlastných syntetických a nadväzne na ne i vlastných analytických účtov, tak môže vytvárať veľké množstvo účtov, ktoré nie sú súčasťou rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov. Ako príklad môžeme uviesť skupinu02*- Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný , kde je v rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov uvedený účet022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, kde účtovná jednotka môže pomocou analytických účtov k tomuto syntetickému účtu plne zabezpečiť účtovanie o tejto časti dlhodobého hmotného majetku, ale na druhej strane má možnosť si za tým istým účelom vytvoriť vlastné účty 023-Dopravné prostriedky, 024 - Inventár a pod. Účtovná jednotka musí však zabezpečiť aj to, aby usporiadanie takýchto účtov rešpektovalo požiadavky na zostavenie účtovnej závierky – t.j. v tomto prípade v súvahe uvedie spolu všetky účty 023, 024 na jednom riadku spolu s účtom 022.

Článok II

Spôsob zostavenia účtového rozvrhu a jeho platnosť

Účtovná jednotka v účtovom rozvrhu, ktorý tvorí prílohu tejto smernice uvádza účtové triedy, účtové skupiny, syntetické účty, analytické účty a podsúvahové účty, potrebné na zaúčtovanie všetkých jej účtovných prípadov počas účtovného obdobia. Každá účtová trieda, skupina a účet má príslušné číselné a slovné označenie. Vzhľadom k vlastným potrebám tvorí účtovná jednotka analytické účty priradením ďalšieho 3-číslia k trojmiestnym syntetickým účtom, čím vzniká 6 - miestny analytický účet. Účtový rozvrh sa počas účtovného obdobia priebežne dopĺňa o nové účty podľa potrieb účtovnej jednotky a vždy na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia sa vydáva ako novelizovaná príloha tejto smernice platná pre dané účtovné obdobie. Ak nedochádza k prvému dňu nasledujúceho účtovného obdobia k zmene účtového rozvrhu platného v predchádzajúcom účtovnom období platí tento účtový rozvrh i pre nasledujúce účtovné obdobie.


Je dôležité zvážiť “koľko miestna“ by mala byť analytika vzhľadom na súčasnú veľkosť konkrétnej účtovnej jednotky a jej potenciálny rozvoj, aby sa zachovala dostatočná prehľadnosť na jednej strane a možnosť “logického“ doplňovania analytických účtov.

Článok III.

Spôsob tvorby analytických účtov k syntetickým účtom

Základom pre tvorbu analytických účtov je v zmysle § 4 postupov účtovania, podľa ktorého pri tvorbe účtového rozvrhu účtovná jednotka zohľadňovala nasledovné hľadiská:

 • členenie majetku podľa druhu, hmotne zodpovedných osôb a miesta umiestnenia, osobitne sa sleduje majetok poskytnutý účtovnej jednotke na zabezpečenie pohľadávky, cenné papiere v umorovacom konaní,

 • členenie majetku podľa doby použiteľnosti na dlhodobý a krátkodobý majetok,

 • členenie pohľadávok a záväzkov podľa dohodnutej doby splatnosti a zostatkovej doby splatnosti,

 • členenie podľa jednotlivých dlžníkov alebo rovnorodých skupín dlžníkov,

 • členenie podľa jednotlivých veriteľov alebo rovnorodých skupín veriteľov,

 • členenie podľa jednotlivých mien,

 • členenie podľa položiek účtovnej závierky, vrátane požiadaviek na zostavenie poznámok,

 • členenie podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane jednotlivých daní,

 • členenie pre potreby zúčtovania zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia a ostatných odvodov,

 • členenie z hľadiska potrieb finančného riadenia účtovnej jednotky,

 • členenie finančných účtov, nákladov a výnosov pre činnosť vykonávanú účtovnou jednotkou

 • na základe výlučného práva- t. j. práva na poskytovanie určitej služby alebo vykonávanie činnosti na vymedzenom geografickom území, ktorá je vyhradená jedinej účtovnej jednotke,

 • na základe osobitného práva- t.j.

 • práva na poskytovanie určitej služby alebo vykonávanie činnosti v určitej oblasti, ktorá je na základe osobitného predpisu vyhradená dvom účtovným jednotkám alebo účtovným jednotkám, ktoré sú verejným podnikom alebo obmedzenému počtu účtovných jednotiek, ktoré sú verejnými podnikmi,

 • výhody, ktorá jednu alebo viaceré účtovné jednotky v značnom rozsahu zvýhodňuje pri vykonávaní rovnakej činnosti.

 • vo verejnom záujme:

 • členenie podľa jednotlivých druhov rezerv a opravných položiek,

 • iné hľadisko podľa potrieb účtovnej jednotky.

Ďalšími kritériami pri tvorbe sú príslušné ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) – t. j. analytické rozčlenenie položiek nákladov na daňovo uznané a neuznané (pozn. napr. účet 512 - Cestovné). Ďalej sú v ňom premietnuté požiadavky na analytické členenie podľa ostatných daňových zákonov, najmä Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) pozn. analytické členenie účtu 343 - Daň z pridanej hodnoty.

V neposlednom rade účtovná jednotka pri tvorbe účtového rozvrhu vychádzala z potrieb vyplývajúcich z údajov, ktoré je povinná uvádzať v poznámkach, ako nedeliteľnej súčasti účtovnej závierky (pozn. napr. členenie tržieb za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb, alebo členenie nákladov za poskytnuté služby podľa ich druhu a pod.) a štatistického vykazovania (pozn. napr. podrobné členenie účtu 501 - Spotreba materiálu, alebo na druhej strane účtu 601 - Tržby za vlastné výrobky a účtovej skupiny 61* - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob).

V rámci analytickej evidencie vedie účtovná jednotka aj vnútroorganizačné účtovníctvo. Účty vnútroorganizačných nákladov sa vedú na analytických účtoch účtu 598 a vnútroorganizačných výnosov na analytických účtoch účtu 698.


Je dôležité si uvedomiť, že syntetické účty obsahujú súhrnné údaje(vyjadrené v peňažných sumách) o danom druhu majetku, o zdroji majetku, o nákladovom, či výnosovom druhu. Syntetická evidencia je súhrnom takýchto syntetických účtov. Analytické účty obsahujú podrobnejšie členenie údajov a analytická evidencia je súhrnom takýchto analytických účtov, ktorá sa vedie tiež v peňažných sumách a ak to povaha majetku vyžaduje tak i v jednotkách množstva. Vzájomnú súvislosť používania analytických účtov k syntetickým účtom vyjadruje veľmi presne § 14 ZoÚ: “Peňažné sumy analytických účtov musia zodpovedať príslušným súhrnným peňažným sumám začiatočných stavov, obratov strany Má dať a strany Dal, konečných zostatkov a konečných stavov syntetických účtov, ku ktorým sa analytické účty vedú.“

Táto smernica je len názorným príkladom možnosti zostavenia účtového rozvrhu v ktorom sú tiež niektoré účty doplnené a niektoré vynechané z rámcovej účtovej osnovy. Nie každá účtovná jednotka musí používať bezpodmienečne všetky účty z rámcovej účtovej osnovy a na druhej strane má možnosť tvorby vlastných účtov pri dodržaní vyššie spomínaných pravidiel.

Príloha – účtový rozvrh

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok
01 – Dlhodobý nehmotný majetok

012 - Aktivované náklady na vývoj

012 010 Aktivované náklady na vývoj

013 - Softvér

013 010 Softvér

014 - Oceniteľné práva

014 010 Oceniteľné práva

015 - Goodwill

015 010 Goodwill

019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

019 010 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

02 – Dlhodobý hmotný majetok - odpisovaný

021 - Stavby

021 010 Stavby vo vnútroorganizačnej zložke 1

021 020 Stavby vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

022- Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

022 010 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vo vnútroorganizačnej zložke 1

022 020 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

023 - Dopravné prostriedky

023 010 Dopravné prostriedky vo vnútroorganizačnej zložke 1

023 020 Dopravné prostriedky vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

024 - Inventár

024 010 Inventár vo vnútroorganizačnej zložke 1

024 020 Inventár vo vnútroorganizačnej zložke 2

025 – Pestovateľské celky trvalých porastov

025 010 Pestovateľské celky trvalých porastov

026 – Základné stádo a ťažné zvieratá

026 010 Základné stádo a ťažné zvieratá

atď.

029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok

029 010 Ostatný dlhodobý hmotný majetok vo vnútroorganizačnej zložke 1

029 020 Ostatný dlhodobý hmotný majetok vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

03 – Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný

031 - Pozemky

031 010 Pozemky vo vnútroorganizačnej zložke 1

031 020 Pozemky vo vnútroorganizačnej zložke 2

032 – Umelecké diela a zbierky

032 010 Umelecké diela a zbierky

atď.

04 – Obstaranie dlhodobého majetku

041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

041 010 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

042 010 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku

043 010 Obstaranie dlhodobého finančného majetku

05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok

051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

051 010 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

052 010 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

053 010 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

06 – Dlhodobý finančný majetok

061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

061 010 Podielové cenné papiere v spoločnosti A

061 020 Podielové cenné papiere v spoločnosti B

atď.

062 - Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou

062 010 Podielové cenné papiere v spoločnosti C alebo družstve s podielovou účasťou

062 020 Podielové cenné papiere v spoločnosti D alebo družstve s podielovou účasťou

atď.

063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely

063 010 Realizovateľné cenné papiere v spoločnosti E

063 020 Realizovateľné cenné papiere v spoločnosti F

065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

065 010 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

066 010 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

067 – Ostatné pôžičky

067 010 Ostatné pôžičky

069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok

069 010 Ostatný dlhodobý finančný majetok

07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

072 010 Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

073 - Oprávky k softvéru

073 010 Oprávky k softvéru

074 - Oprávky k oceniteľným právam

074 010 Oprávky k oceniteľným právam

075 - Oprávky ku goodwillu

075 010 Oprávky ku goodwillu

079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

079 010 Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

081 - Oprávky k stavbám

081 010 Oprávky k stavbám vo vnútroorganizačnej zložke 1

081 020 Oprávky k stavbám vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súboru hnuteľných vecí

082 010 Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súboru hnuteľných vecí vo vnútroorganizačnej zložke 1

082 020 Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súboru hnuteľných vecí vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

083 - Oprávky k dopravným prostriedkom

083 010 Oprávky k dopravným prostriedkom vo vnútroorganizačnej zložke 1

083 020 Oprávky k dopravným prostriedkom vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

084 - Oprávky k inventáru

084 010 Oprávky k inventáru vo vnútroorganizačnej zložke 1

084 020 Oprávky k inventáru vo vnútroorganizačnej zložke 2

085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

085 010 Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

086 – Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám

086 010Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám

089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

089 010 Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku vo vnútroorganizačnej zložke 1

089 020 Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

09 – Opravné položky k dlhodobému majetku

091 - Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku

091 010 Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku

092 - Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku

092 010 Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku

093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku

093 010 Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku

094 - Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

094 010 Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

095 - Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

095 010 Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

096 061 Opravné položky k podielovým cenným papierom a podielom v ovládanej osobe

096 062 Opravná položka k podielovým cenným papierom a podielom v spoločnosti s podstatným vplyvom

096 063 Opravná položka k realizovateľným cenným papierom a podielom

097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku

097 010 Opravné položky k nadobudnutému majetku

098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

098 010 Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Účtová trieda 1 – Zásoby

11 - Materiál

111 - Obstaranie materiálu

111 010 Obstaranie materiálu vo vnútroorganizačnej zložke 1

111 020 Obstaranie materiálu vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

112 - Materiál na sklade

112 010 Suroviny vo vnútroorganizačnej zložke 1

112 010 Suroviny vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

112 110 Pomocné látky vo vnútroorganizačnej zložke 1

112 120 Pomocné látky vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

112 210 Prevádzkové látky vo vnútroorganizačnej zložke 1

112 220 Prevádzkové látky vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

112 310 Náhradné dielce vo vnútroorganizačnej zložke 1

112 320 Náhradné dielce vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

112 410 Obaly vo vnútroorganizačnej zložke 1

112 420 Obaly vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

119 - Materiál na ceste

119 010 Materiál na ceste vo vnútroorganizačnej zložke 1

119 020 Materiál na ceste vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

12 - Zásoby vlastnej výroby

121 – Nedokončená výroba

121 010 Nedokončená výroba

122 - Polotovary vlastnej výroby

122 010 Polotovary vlastnej výroby vo vnútroorganizačnej zložke 1

122 020 Polotovary vlastnej výroby vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

123 - Výrobky

123010 Výrobky vo vnútroorganizačnej zložke 1

123020 Výrobky vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

124 – Zvieratá

124 010 Zvieratá

13 - Tovar

131 - Obstaranie tovaru

131 010 Obstaranie vo vnútroorganizačnej zložke 1

131 020 Obstaranie vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

132 - Tovar na sklade a v predajniach

132010 Tovar vo vnútroorganizačnej zložke 1

132 020 Tovar vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

133 – Nehnuteľnosť na predaj

133 010 Nehnuteľnosť na predaj

139 - Tovar na ceste

139 010 Tovar na ceste vo vnútroorganizačnej zložke 1

139 020 Tovar na ceste vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

19 – Opravné položky k zásobám

191 - Opravná položka k materiálu

191 010 Opravná položka k materiálu

192 – Opravná položka k nedokončenej výrobe

192 010 Opravná položka k nedokončenej výrobe

193 - Opravná položka k polotovarom vlastnej výroby

193 010 Opravná položka k polotovarom vlastnej výroby

194 - Opravná položka k výrobkom

194 010 Opravná položka k výrobkom

195 – Opravné položky k zvieratám

195 010 Opravné položky k zvieratám

196 - Opravná položka k tovaru

196 010 Opravná položka k tovaru

Účtová trieda 2 - Finančné účty

21 - Peniaze

211 - Pokladnica

211 010 Pokladnica vo vnútroorganizačnej zložke 1 EURO

211 020 Pokladnica vo vnútroorganizačnej zložke 2 EURO

atď.

211 110 Pokladnica vo vnútroorganizačnej zložke 1 CZK

211 120 Pokladnica vo vnútroorganizačnej zložke 2 CZK

atď.

213 - Ceniny

213 010 Ceniny - stravné lístky v organizačnej zložke 1

213 020 Ceniny - stravné lístky v organizačnej zložke 2

atď.

213 110 Ostatné ceniny v organizačnej zložke 1

213 120 Ostatné ceniny v organizačnej zložke 2

atď.

22 - Účty v bankách

221 - Bankové účty

221 010 Banka ............. číslo účtu ...................

221 020 Banka ............. číslo účtu ...................

atď.

23 - Bežné bankové úvery

231 - Krátkodobé bankové úvery

231 010 Úver v banke ................ číslo ................

231 020 Úver v banke ................ číslo ................

atď.

232 - Eskontné úvery

232 010 Eskontný úver .....................

atď.

24 - Iné krátkodobé finančné výpomoci

241 - Vydané krátkodobé dlhopisy

241 010 Vydané krátkodobé dlhopisy

249 - Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

249 010 Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

25 - Krátkodobý finančný majetok

251 - Majetkové cenné papiere na obchodovanie

251 010 Emitent ................... mena ...................

251 020 Emitent ................... mena ...................

atď.

252 - Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

252 010 Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie

253 010 Dlhové cenné papiere na obchodovanie

255 - Vlastné dlhopisy

255 010 Vlastné dlhopisy

256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

256 010 Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere

257 010 Ostatné realizovateľné cenné papiere

259 - Obstaranie krátkodobého finančného majetku

259 010 Obstaranie krátkodobého finančného majetku

26 - Prevody medzi finančnými účtami

261 - Peniaze na ceste

261 010 Peniaze na ceste

29 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

291 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

291 010 Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy

31 - Pohľadávky

311 - Odberatelia

311 010 Odberatelia tuzemsko

311 020 Odberatelia zahraničie

312 - Zmenky na inkaso

312 010 Zmenky na inkaso

313 - Pohľadávky za eskontované cenné papiere

313 010 Pohľadávky za eskontované cenné papiere

314 - Poskytnuté preddavky

314 010 Poskytnuté preddavky

315 - Ostatné pohľadávky

315 010 Reklamácie voči dodávateľom

315 020 Ostatné pohľadávky z nájmu

315 090 Ostatné pohľadávky

316 – Čistá hodnota zákazky

316 010 Čistá hodnota zákazky

32 - Záväzky

321 - Dodávatelia

321 010 Dodávatelia tuzemsko

321 020 Dodávatelia zahraničie

322 - Zmenky na úhradu

322010 Zmenky na úhradu

323 - Krátkodobé rezervy

323 010 Krátkodobé rezervy - nevyčerpané dovolenky, vrátane sociálneho poistenia

323 020 Krátkodobé rezervy - odmeny štatutárnym orgánom

323 030 Krátkodobé rezervy - nevyfakturované dodávky a služby

323 040 Krátkodobé rezervy - účtovná závierka a výročná správa

323 050 Krátkodobé rezervy - zamestnanecké požitky

323 090 Krátkodobé rezervy - ostatné

324 - Prijaté preddavky

324 010 Prijaté preddavky

325 - Ostatné záväzky

325 010 Reklamácie uplatnené odberateľmi

325 020 Ostatné záväzky z nájmu

325 090 Ostatné záväzky

326 - Nevyfakturované dodávky

326 010 Nevyfakturované dodávky vo vnútroorganizačnej zložke 1

326 020 Nevyfakturované dodávky vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

33 - Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poisteniaa zdravotného poistenia

331 - Zamestnanci

331 010 Zamestnanci vo vnútroorganizačnej zložke 1

331 020 Zamestnanci vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom

333 010 Ostatné záväzky voči zamestnancom vo vnútroorganizačnej zložke 1

333 020 Ostatné záväzky voči zamestnancom vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

335 - Pohľadávky voči zamestnancom

335 010 Preddavky na cestovné náhrady

335 020 Preddavky na vyúčtovanie

335 090 Ostatné pohľadávky voči zamestnancom

336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

336 010 Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou vo vnútroorganizačnej zložke 1

336 020 Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

336 110 Zúčtovanie s Národným úradom práce vo vnútroorganizačnej zložke 1

336 120 Zúčtovanie s Národným úradom práce vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď.

336 210 Zúčtovanie so zdravotnou poisťovňou A vo vnútroorganizačnej zložke 1

336 220 Zúčtovanie so zdravotnou poisťovňou A vo vnútroorganizačnej zložke 2

atď. podľa ostatných zdravotných poisťovní

34 - Zúčtovanie daní a dotácií

341 - Daň z príjmov

341 010 Daň z príjmov právnickej osoby

341 020 Preddavková daň z výnosových úrokov

342 - Ostatné priame dane

342 010 Daň z príjmov fyzických osôb

342 020 Zrážková daň

343 - Daň z pridanej hodnoty

343 010 DPH na vstupe - tuzemsko

343 020 DPH na vstupe - tovar - oslobodené

343 030 DPH na vstupe - tovar - intrakomunitárne nadobudnutie

343 040 DPH na vstupe - služby - oslobodené

343050 DPH na vstupe - služby – intrakomunitárne nadobudnutie

343 060 DPH na vstupe - dovoz z tretích krajín

343 610 DPH na výstupe - tuzemsko

343 630 DPH na výstupe - tovar - intrakomunitárne dodanie

343 650 DPH na výstupe – intrakomunitárne plnenie

343 900 DPH - vzťah s daňovým úradom

345 - Ostatné dane a poplatky

345 010 Spotrebná daň

345 020 Daň z motorových vozidiel

345 030 Daň z nehnuteľností

345 040 Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností

346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu

346 010 Dotácie zo štátneho rozpočtu

347 - Ostatné dotácie

347 010 Ostatné dotácie

35 - Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu

351 - Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

351 010 Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie

353 010 Pohľadávky za upísané vlastné imanie

354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty

354 010 Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty

355 - Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

355 010 Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

358 – Pohľadávky voči účastníkom združenia

358 010 Pohľadávky voči účastníkom združenia

36 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu

361 - Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

361 010 Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku

364 010 Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku

365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

365 010 Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti

366 010 Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti

367 -- Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

367 010 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

368 – Záväzky voči účastníkom združenia

368 010 Záväzky voči účastníkom združenia

37 - Iné pohľadávky a iné záväzky

371 – Pohľadávky z predaja podniku

371 010 Pohľadávky z predaja podniku

372 – Záväzky z kúpy podniku

372 010 Záväzky z kúpy podniku

373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií

373 010 Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií

374 - Pohľadávky z nájmu

374 010 Pohľadávky z nájmu

375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov

375 010 Pohľadávky z vydaných dlhopisov

376 – Nakúpené opcie

376 010 Nakúpené opcie

377 – Predané opcie

377 010 Predané opcie

378 - Iné pohľadávky

378 010 Iné pohľadávky

379 - Iné záväzky

379 010 Záväzky voči colnému orgánu

379 090 Iné záväzky - ostatné

38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

381 - Náklady budúcich období

381 010 Náklady budúcich období

382 – Komplexné náklady budúcich období

382 010 Komplexné náklady budúcich období

383 - Výdavky budúcich období

383 010 Výdavky budúcich období

384 - Výnosy budúcich období

384 010 Výnosy budúcich období

385 - Príjmy budúcich období

385 010 Príjmy budúcich období

39 - Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

391 - Opravná položka k pohľadávkam

391 010 Opravná položka k pohľadávkam

395 - Vnútorné zúčtovanie

395 010 Interné dodávky medi vnútroorganizačnými zložkami

398 – Spojovací účet pri zlúčení

398 010 Spojovací účet pri zlúčení

Účtová trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

41 - Základné imanie a kapitálové fondy

411 - Základné imanie

411 010 Základné imanie vytvorené vkladmi

411 020 Základné imanie vytvorené zo zisku

412 - Emisné ážio

412010 Emisné ážio

413 - Ostatné kapitálové fondy

413 010 Kapitálový fond vytvorený z darov

413 020 Kapitálový fond vytvorený z dotácií

413 090 Ostatné kapitálové fondy

414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

414 010 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

415 010 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

416 - Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

416 010 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

417 - Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov

417 010 Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov

418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov

418 010 Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov

419 - Zmeny základného imania

419 010 Zmeny základného imania

42 - Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia

421 - Zákonný rezervný fond

421 010 Zákonný rezervný fond

422 – Nedeliteľný fond

422 010 Nedeliteľný fond

423 – Štatutárne fondy

423 010 Štatutárny fond

427 - Ostatné fondy

427 010 Ostatné fondy

428 - Nerozdelený zisk minulých rokov

428 010 Nerozdelený zisk min. rokov

429 - Neuhradená strata minulých rokov

429.010 Neuhradená strata minulých rokov

43 – Výsledok hospodárenia

431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

431 010 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

45 - Rezervy

451 - Rezervy zákonné

451 010 Rezervy zákonné

459 - Ostatné rezervy

459 010 Ostatné rezervy

46 - Bankové úvery

461 - Bankové úvery

461 010 Úver v banke ................. číslo .............

461 020 Úver v banke ................. číslo .............

atď.

47 - Dlhodobé záväzky

471 - Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

471 010 Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

472 - Záväzky zo sociálneho fondu

472 010 Záväzky zo SF – tvorba

472 020 Záväzky zo SF – stravovanie

472 030 Záväzky zo SF – sociálna výpomoc

472 040 Záväzky zo SF – odmeny zo SF

473 - Vydané dlhopisy

473 010 Vydané dlhopisy

474 - Záväzky z nájmu

474 010 Záväzky z nájmu

475 – Dlhodobé prijaté preddavky

475 010 Dlhodobé prijaté preddavky

476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky

476 010 Dlhodobé nevyfakturované dodávky

478 – Dlhodobé