dnes je 23.1.2021

Input:

Účtovanie nákupu materiálu priamo do spotreby

2.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3.1 Účtovanie nákupu materiálu priamo do spotreby

Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Ing. Štefan Gažo, Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)
   
    
Názov vnútropodnikovej smernice   Účtovanie nákupu materiálu priamo do spotreby   
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       


Potreba vypracovania vnútropodnikových smerníc nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu, je však nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia a fungovania vnútorného kontrolného systému v účtovnej jednotke. Slúži na prideľovanie zodpovednosti za jednotlivé oblasti majetku a zdrojov krytia, sprehľadnenie systémov tokov majetku v podniku, dokonalé zabezpečenie verného a pravdivého zobrazenia predmetu účtovníctva a v neposlednom rade si ich v súčasnosti pri daňových kontrolách a auditoch pýtajú zamestnanci daňových úradov a audítori na to, aby sa oboznámili s fungovaním uvedených činností v účtovnej jednotke.

Vypracovanie vnútropodnikových smerníc týkajúcich sa účtovníctva je prejavom úrovne vnútropodnikovej kultúry v oblasti účtovníctva a financií.

Článok I

Účel smernice

Smernica upravuje spôsob účtovania materiálu priamo do nákladov bez ohľadu na spôsob nákupu. Ako materiál sa účtujú najmä suroviny, pomocné látky a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly, pričom:

  1. ako suroviny sa účtujú hmoty, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu,
  2. ako pomocné látky sa účtujú hmoty, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu,
  3. ako prevádzkové látky sa účtujú hmoty, ktoré sú potrebné na prevádzku účtovnej jednotky ako celku, napríklad mazadlá, palivo, čistiace prostriedky,
  4. ako náhradné dielce sa účtujú predmety určené na uvedenie hmotného majetku do pôvodného stavu alebo prevádzkyschopného stavu,
  5. ako o obaloch sa účtuje, ak slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov; a ak nevratné obaly sa dodávajú zákazníkovi alebo odovzdávajú vo vnútri účtovnej jednotky spolu s dodaným obsahom.

Článok II

Účtovná jednotka so skladom nakupovaných zásob

Pri nákupe materiálu budú všetky obstarané zásoby či už v hotovosti alebo na faktúru účtované na sklad. Tato zásada neplatí v prípade:

  • nákupu materiálu v hotovosti a v prípade, že takýto materiál nepodlieha majetkovej evidencii podľa vnútropodnikovej smernice č.…, pokiaľ cena jednotlivého obstaraného kusa neprekročí .......... € a celková cena nákupu nepresiahne....€ a materiál bol dodaný priamo na miesto spracovania,

  • nákupu materiálu a drobného dlhodobého majetku nepodliehajúceho majetkovej evidencii podľa vnútropodnikovej smernice č.…obstaraného na faktúru, pokiaľ celková čiastka faktúry neprekročí …€ a bol dodaný priamo na miesto určenia,

  • nákupu …(konkrétnych vymenovaných druhov)… materiálu, napríklad drobného údržbárskeho materiálu, kancelárskych potrieb, drobných propagačných predmetov atď. (je potrebné definovať na inom mieste, čo sa bude za drobné predmety považovať),

  • bez obmedzenia hodnoty v prípade nákupu materiálu ako na faktúru, tak aj v hotovosti, pokiaľ ide o materiál priamy na zákazku a bol dodaný priamo na pracovisko a je zaúčtovaný do nákladov na zhotovenie zákazky.

Pokiaľ bol materiál dodaný priamo na miesto spracovania a nevyhovuje vyššie uvedeným podmienkam, potom naň bude vystavený príjmový a zároveň i výdajový skladový doklad (priebežný skladový doklad). Príslušný pracovník zodpovedný za tento nákup odovzdá skladu žiadanku na výdaj do spotreby.

K súvahovému dňu je potrebné vykonať inventúru nespotrebovaných zásob (viď smernica k vykonaniu inventarizácie…), pokiaľ sa nejedná o priamy materiál evidovaný v hodnote nedokončenej výroby.

Článok III

Účtovná jednotka bez skladu nakupovaných zásob

Vzťahuje