dnes je 23.1.2021

Input:

Účtovanie nákupu materiálu a osobných ochranných prostriedkov v súvislosti s pandémiou koronavírusu

25.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3.3 Účtovanie nákupu materiálu a osobných ochranných prostriedkov v súvislosti s pandémiou koronavírusu

Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)
   
   
Názov vnútropodnikovej smernice   Účtovanie nákupu materiálu a osobných ochranných prostriedkov v súvislosti s pandémiou koronavírusu  
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       


V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v dôsledku ohrozenia verejného zdravia koronavírusom COVID-19 boli týmto ovplyvnené aj náklady podnikateľských subjektov. Uvedená mimoriadna situácia s vyžiadala zo strany vedenia podnikateľských subjektov prijať tiež mimoriadne opatrenia na pri ochrane zdravia pracovníkov. Vypracovanie vnútropodnikovej smernice týkajúcej sa účtovníctva je prejavom úrovne vnútropodnikovej kultúry v oblasti účtovníctva a financií v čase mimoriadnej situácie.

Článok I

Účel smernice

Smernica upravuje spôsob účtovania nakupovaných zásob, ktoré súvisia s ochranou zdravia pracovníkov počas vyhlásenia mimoriadnej situácie. Zamestnávateľ má povinnosť na základe príslušných ustanovení Zákonníka práce ako aj zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce starať sa o ochranu a zdravie pracovníkov. Medzi uvedené druhy zásob, ktoré slúžia k ochrane zdravia pracovníkov možno uviesť nasledovný špecifický materiál, ktorý sa spotrebováva v účtovnej jednotke bez ohľadu na to v akej sfére pôsobí. Ide prevažne o nákup dezinfekčných roztokov, mydiel, gély, spreje a pod. a nákup osobných ochranných prostriedkov. Okrem toho vznikajú aj náklady na služby spojené s ochranou zdravia pracovníkov, ktoré si zamestnávateľ prípadne objedná u dodávateľov pre plnenie svojich povinnosti .

Uvedený nákup materiálu a osobných ochranných pomôcok účtovná jednotka účtuje priamo do nákladov bez ohľadu na spôsob nákupu (platba v hotovosti alebo úhrada na základe faktúry). Ako dezinfekčný materiál sa priamo do nákladov účtuje nákup dezinfekčných roztokov, mydlá, gély, spreje. Uvedený materiál sa považuje za prevádzkové látky, ktoré sú nevyhnutnosťou pre prevádzku účtovnej jednotky.

Nákup ochranných osobných prostriedkov ako sú rúška, ochranné štíty, filtre, respirátory, vesty, zástery a pod. sa považuje za materiál, ktorý využíva zamestnanec pri výkone svojej činnosti a slúži na jeho ochranu.

Článok II

Účtovná jednotka so skladom nakupovaných zásob – spôsob A účtovania

Pri nákupe materiálu a osobných ochranných prostriedkov všetky obstarané zásoby či už v hotovosti alebo na faktúru nebudú účtované na sklad ale priamo na príslušný účet nákladov nasledovne:

  • - nákup dezinfekčných prostriedkov (roztoky, mydlá, spreje, gély...) účtuje na príslušný analytický účet vytvorený k účtu 501 – Spotreba materiálu,
  • - nákup ochranných osobných prostriedkov (rúška, filtre, respirátory, štíty, rukavice, ....) účtuje na príslušný analytický účet vytvorený k účtu 527 – Zákonné sociálne náklady,
  • - príslušné objednané komplexné služby od externých dodávateľov účtuje na príslušný analytický účet vytvorený k účtu 518 – Nakupované služby.


V prípade, že účtovná jednotka nakúpi materiál a ochranné pomôcky vo väčšom rozsahu ako je nejaká stanovená hodnota, ktorú si určí účtovná jednotka podľa svojho rozhodnutia, potom sa môže rozhodnúť, že bude nákup účtovať ako zásoby, ktoré boli prijaté na sklad a účtuje príjem zásob na sklad