dnes je 17.1.2021

Input:

Systém spracovania účtovníctva

2.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.3 Systém spracovania účtovníctva

Ing. Mária Vépyová, PhD.; korektúra: Ing. Tomáš Janoušek; Baker Tilly Slovakia; Ing. Zuzana Hrušovská; Baker Tilly Slovakia; Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod

Stiahnuť dokument


Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)
   
    
Názov vnútropodnikovej smernice   Systém spracovania účtovníctva   
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       


Systém spracovania účtovníctva (častý názov býva aj „spôsob vedenia účtovníctva”) je spolu s účtovým rozvrhom (môžu byť aj spojené) základnou smernicou každej účtovnej jednotky, v ktorej sú vysvetlené spôsoby a metódy, ktoré si účtovná jednotka vybrala z variability postupov účtovania.

Tento základný kameň vnútropodnikovej účtovnej politiky je určený pre:

 • externých používateľov (audítori, daňové kontroly, banky pri poskytovaní úverov), ktorí na jej základe získajú správne poznanie účtovnej jednotky,

 • interných používateľov (účtovníci, manažment), ktorí ju používajú v každodennej praxi.

(nehodiace sa preškrtnite)

Bez existencie takejto smernice audítori nemôžu dať nepodmienený názor na účtovnú závierku účtovnej jednotky.


SMERNICA JE SPRACOVANÁ VŠEOBECNE.

JEJ KONKRÉTNU PODOBU JE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ POTREBÁM SPOLOČNOSTI.

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Smernica upravuje spracovanie účtovníctva v .............................. (ďalej účtovná jednotka), ktorá postupuje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve) a opatrenia MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002–92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len postupy účtovania).

Účtovná jednotka spracováva účtovníctvo, ako sústavu účtovných záznamov, t. j. údajov, ktoré sú nositeľmi informácií týkajúcich sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia, t. j. účtovania skutočností o:

 • stave a pohybe majetku (majetok sú tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až § 28 zákona o účtovníctve, vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe),

 • stave a pohybe záväzkov (záväzok je existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dá sa spoľahlivo oceniť podľa § 24 až § 28 zákona o účtovníctve, vykazuje sa v účtovnej závierke v súvahe),

 • rozdiele majetku a záväzkov,

 • výnosoch (výnosom sa rozumie zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť),

 • nákladoch (nákladom sa rozumie zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť),

 • príjmoch (príjem je prírastok peňažných prostriedkov alebo ekvivalentov peňažných prostriedkov účtovnej jednotky),

 • výdavkoch (výdavok je úbytok peňažných prostriedkov alebo ekvivalentov peňažných prostriedkov účtovnej jednotky),

 • výsledku hospodárenia účtovnej jednotky (výsledok hospodárenia je ocenený výsledný efekt činnosti účtovnej jednotky dosiahnutý v účtovnom období).

Všetky informácie týkajúce sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia účtovná jednotka zaznamenáva účtovnými záznamami, t. j. účtovnými dokladmi, účtovnými zápismi, účtovnými knihami, odpisovým plánom, inventúrnymi súpismi, účtovým rozvrhom, účtovnou závierkou a výročnou správou. Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne (t. j. dodržiavať ustanovenia zákona o účtovníctve), úplne (t. j. musí zaúčtovať v účtovných knihách všetky účtovné prípady v účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisia a za toto účtovné obdobie zostaviť individuálnu účtovnú závierku, prípadne konsolidovanú účtovnú závierku a v prípade povinnosti overenia závierky audítorom vyhotoviť výročnú správu, zverejniť príslušné údaje v zmysle § 23d zákona o účtovníctve, uložiť dokumenty podľa § 23a zákona o účtovníctve a mať o týchto skutočnostiach všetky účtovné záznamy), preukázateľne (t. j., každý preukázateľný účtovný záznam musí obsahovo priamo alebo nepriamo dokazovať skutočnosť a zároveň musí byť vykonaná inventarizácia), zrozumiteľne (t. j., účtovníctvo musí umožňovať jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy a obsah účtovných záznamov v nadväznosti na použité formy účtovných záznamov) a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Účtovným obdobím účtovnej jednotky je kalendárny rok.


Účtovným obdobím môže byť v zmysle zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov aj hospodársky rok (§ 3 zákona o účtovníctve). Účtovné obdobie, ktoré je hospodárskym rokom, musí byť účtovnou jednotkou písomne oznámené miestne príslušnému daňovému úradu do 30 dní odo dňa vzniku účtovnej jednotky, alebo u už existujúcich účtovných jednotiek najmenej 15 dní pred zmenou účtovného obdobia (§ 3 ods. 6 zákona o účtovníctve).

Článok II

Spôsob vedenia účtovníctva

Účtovná jednotka pri vedení účtovníctva podľa článku I. tejto smernice postupuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva, rozsah, obsah a preukázateľnosť účtovnej závierky. Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva a vedie účtovníctvo za účtovnú jednotku ako celok.

Účtovná jednotka vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku v peňažných jednotkách meny euro. Pri pohľadávkach, záväzkoch, podieloch, cenných papieroch, derivátoch, ceninách, peňažných prostriedkoch, opravných položkách a rezervách, ak sú vyjadrené v cudzej mene, účtovná jednotka účtuje v eurách aj v cudzej mene. Účtovná jednotka vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku v štátnom jazyku. Účtovná jednotka účtuje tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Verný obraz je dosiahnutý tým, že obsah položiek účtovnej závierky zodpovedá skutočnosti a je v súlade s ustanovenými účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Pravdivý obraz vyplýva z použitých účtovných zásad a účtovných metód, ktoré vedú k dosiahnutiu verného zobrazenia skutočností v účtovnej závierke.


Účtovná jednotka musí používať v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy a účtovné zásady; ak ich zmení v priebehu účtovného obdobia, musí ich používať od prvého dňa tohto účtovného obdobia a o zmene musí informovať v účtovnej závierke v poznámkach (§ 7 ods. 3 zákona o účtovníctve ).

Rámcová účtová osnova obsahuje usporiadanie účtovných tried, prípadne účtovných skupín alebo syntetických účtov na účtovanie účtovných prípadov a ich číselné a slovné označenie a podsúvahové účty. V súlade s účtovnou osnovou je účtovná jednotka povinná zostaviť účtový rozvrh.

Účtový rozvrh obsahuje syntetické účty a analytické účty potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov účtovného obdobia a na zostavenie účtovnej závierky a takisto aj podsúvahové účty. V priebehu účtovného obdobia môže účtovná jednotka účtový rozvrh dopĺňať podľa svojich potrieb. Analytické účty sú vytvorené v zmysle § 4 postupov účtovania “Vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom“

Účtový rozvrh tvorí prílohu č. 1............ tejto smernice.

V rámci analytickej evidencie k finančnému účtovníctvu môže účtovná jednotka viesť aj vnútroorganizačné účtovníctvo, pričom využije účty vnútroorganizačných nákladov a vnútroorganizačných výnosov, ktoré zaradí do skupín 59 a 69 (viď. Článok VII tejto smernice).

Číselné zatriedenie jednotlivých vnútroorganizačných zložiek (stredísk) v rámci vnútroorganizačných celkov upravuje číselník vnútroorganizačných zložiek, ktorý tvorí prílohu č. 2............... tejto smernice.

Článok III

Projektovo–programová dokumentácia

Účtovné dáta sa spracúvajú na počítači. Používa sa účtovný program ........................ od spoločnosti .......................... (názov spoločnosti) podľa zmluvy ............................, ktorou je garantovaná aj aktualizácia programu v zmysle legislatívnych zmien a servis. Program zodpovedá požiadavkám, uvedeným v zákone o účtovníctve, je certifikovaný spoločnosťou ............................... (názov spoločnosti).

Súčasťou dodávky programu je i kompletná projektovo – programová dokumentácia vrátane jednotlivých algoritmov automatických výpočtov (pre výpočty vážených aritmetických priemerov u rovnakého druhu zásob na sklade, odpisov, kurzových rozdielov a pod.) a užívateľská príručka popisujúca prácu konkrétneho užívateľa programu.

Zmluva, projektovo – programová dokumentácia a užívateľská príručka sú uložené u hlavného účtovníka účtovnej jednotky.


V tejto časti smernice v závislosti od používaného programu popíše účtovná jednotka jeho základné funkcie a jednotlivé moduly programu s ich krátkym popisom. Podrobné a konkrétnejšie popisy sú väčšinou súčasťou celej projektovo–programovej dokumentácie, ktorá je k dispozícii jednotlivým používateľom programu – účtovníkom, fakturantom či skladníkom.

Článok IV

Účtovné doklady, účtovné zápisy a účtovné knihy

Účtovné doklady sú preukázateľné účtovné záznamy, ktoré musia obsahovať náležitosti v zmysle § 10 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ak je účtovným dokladom faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku, faktúra pri dodaní tovaru alebo služby do iného členského štátu Európskej únie, faktúra pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a prijatí služby zo zahraničia musí obsahovať náležitosti § 71 až § 75 ZDPH. Systém označovania dokladov, obehu účtovných dokladov a proces ich overovania a schvaľovania upravuje vnútropodniková smernica č. ......... Obeh účtovných dokladov vrátane podpisových vzorov.

Jednotlivé druhy účtovných dokladov a ich číselné označenie tvoria prílohu č. 3....... tejto smernice. Účtovná jednotka vyhotovuje účtovné doklady bez zbytočného odkladu po zistení skutočností, ktoré sa nimi preukazujú v štátnom jazyku, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim ich trvalosť. Účtovné zápisy účtovná jednotka zaznamenáva v účtovných knihách priebežne v účtovnom období. K účtovným zápisom sú pripojené podpisové záznamy osoby zodpovednej za vykonanie konkrétneho účtovného zápisu. Účtovná jednotka nemôže vykonávať účtovné záznamy mimo účtovných kníh, vykonávať účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol, zatajovať a nezaúčtovať skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva.

Účtovná jednotka účtuje v sústave podvojného účtovníctva v:

 • denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období,

 • hlavnej knihe, v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska systematicky a v ktorej sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom období.

Hlavná kniha zahŕňa syntetické a analytické účty podľa účtového rozvrhu a obsahuje tieto údaje :

 • stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa otvára hlavná kniha,

 • súhrnné obraty strany Má dať a Dal jednotlivých účtov, minimálne za kalendárny mesiac,

 • zostatky a stavy účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Účtovná jednotka zostavuje pravidelne mesačne priebežné účtovné závierky a vyhotovuje pravidelne mesačne nasledujúce účtovné knihy a ostatné zostavy a prehľady :

 • denník :

 • hlavnú knihu :

 • knihu podsúvahových účtov,

 • súvahu,

 • výkaz ziskov a strát,

 • výkazy o hospodárení jednotlivých vnútroorganizačných zložiek účtovnej jednotky za príslušný mesiac a kumulatívne od začiatku účtovného obdobia.

Číslo položky Dátum Číslo dokladu Text Suma 
(v eur)
 
 Súvzťažnosť 
(účet)
 
 
    MD D MD D 
X  x  x  Spolu :    x  x  


Číslo účtu Názov účtu Začiatočné stavy (v eur)  Obraty 
(v eur)
 
 Konečné stavy a zostatky 
(v eur)
 
    
  MD D MD D MD D   
           
           
X  Spolu :           

Raz za účtovné obdobie, ak nie je zákonom o účtovníctve stanovené inak, alebo podľa okamžitej potreby účtovná jednotka pre potreby inventarizácie vyhotovuje ďalšie prehľady a súpisy (o jednotlivých druhoch majetku, o pohľadávkach, záväzkoch a pod.) v zmysle vnútropodnikovej smernice č. .........Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Článok V

Účtovná dokumentácia a jej uchovávanie a ochrana

Účtovná jednotka vedie účtovníctvo ako sústavu účtovných záznamov, t. j. údajov, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa predmetu účtovníctva alebo spôsobu jeho vedenia. Účtovnú dokumentáciu účtovnej jednotky tvorí súhrn všetkých účtovných záznamov vykonaných písomnou alebo technickou formou. Pri uchovávaní a ochrane účtovnej dokumentácie postupuje účtovná jednotka podľa § 35 a § 36 zákona o účtovníctve a § 76 ZDPH. Účtovná jednotka má k tomuto účelu vypracovanú vnútropodnikovú smernicu č. ......... Archivácia účtovných písomností a záznamov.


Pokiaľ účtovná jednotka nemá vypracovanú vnútropodnikovú smernicu o archivácii účtovných písomností a záznamov, tak by sa v tejto časti mali vymenovať jednotlivé druhy písomností s lehotami uchovávania v zmysle už v texte uvedených paragrafov zákona o účtovníctve a zákona o dani z pridanej hodnoty.

Článok VI

Obsahové vymedzenie účtových tried

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

Účtová trieda 1 – Zásoby

Účtová trieda 2 – Finančné účty

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

Účtová trieda 5 – Náklady

Účtová trieda 6 – Výnosy

Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty


TÁTO ČASŤ SMERNICE JE NAJROZSIAHLEJŠIA ZA PREDPOKLADU, ŽE SA ÚČTOVNÁ JEDNOTKA NEROZHODLA VYPRACOVAŤ NA KAŽDÚ ÚČTOVÚ TRIEDU SAMOSTATNÚ SMERNICU.

Ako je uvedené aj v článku II. tejto smernice v časti týkajúcej sa účtového rozvrhuúčtovná jednotka sa nemusí striktne držať len syntetických účtov uvedených v rámcovej účtovej osnove, ale môže si vytvárať aj vlastné syntetické účty a nadväzne na ne, samozrejme, i analytické účty (§ 3 postupov účtovania v PÚ). Práve na tento účel slúži vnútropodniková smernica týkajúca sa systému spracovania účtovníctva, pomocou ktorej má účtovná jednotka možnosť vytvoriť vlastné účty majetku, záväzkov a vlastného imania nadväzujúce na ekonomický obsah daných účtových skupín.

Účtovná jednotka v tejto časti musí plne vychádzať z postupov účtovania a zo svojich vlastných potriebt. j., nie každá účtovná jednotka musí používať bezpodmienečne všetky účty, ktoré sú súčasťou rámcovej účtovnej osnovy a na druhej strane každej účtovnej jednotke vyhovuje iné analytické členenie jednotlivých účtov, pri dodržaní všeobecných zásad na vytváranie analytickej evidencie, ktoré sú v uvedenom opatrení popísané v § 4 postupov účtovania v PÚ –Vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom postupov účtovania.

V celej tejto časti musia byť podrobne popísané obsahové náplne jednotlivých účtov, ktoré účtovná jednotka používa, vrátane zvolených postupov účtovania pri voliteľných možnostiach – napr. zvolený spôsob odpisovania investičného majetku (s odvolávkou na odpisový plán), spôsob účtovania zásob a podobne.

Všetky účty popísané v tejto časti musia byť naviazané na účtový rozvrh.

Pre lepšiu predstavu, čo musí obsahovať celá táto časť, uvádzame krátky príklad účtových tried 0 – Dlhodobý majetok, 1 – Zásoby, 2 – Finančné účty, 3 – Zúčtovacie vzťahy, 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky 5 – Náklady, 6 – Výnosy. Ide, samozrejme, len o príklad. Každá účtovná jednotka má iný predmet činnosti, inú štruktúru majetku a je len na nej, ktorú účtovú triedu musí mať v tejto časti smernice do detailov rozpracovanú.

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

Dlhodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok.

Členenie dlhodobého majetku a jeho účtovanie

Dlhodobý majetok sa v účtovnej jednotke člení na:

 • dlhodobý nehmotný majetok,

 • dlhodobý hmotný majetok,

 • dlhodobý finančný majetok.

Dlhodobý nehmotný majetok (účtová skupina 01)

Rozumejú sa ním zložky majetku (softvér, oceniteľné práva, goodwill, ostatný dlhodobý nehmotný majetok), ktorých ocenenie je vyššie ako suma podľa osobitného predpisu (aktuálne znenie zákona o dani z príjmov), t. j. 2 400 eur a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok.

Aktivované náklady na vývoj (účet 012)

Účtuje sa na tento účet o vývoji, ak ide o aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania. Neúčtujú sa tu náklady na výskum, ktorými možno rozumieť pôvodné a plánované zisťovanie, vykonávané s cieľom získať nové vedecké alebo technické poznatky.

Softvér (účet 013)

Účtuje sa sem bez ohľadu na to, či je alebo nie je predmetom autorských práv, ak je kúpený samostatne a nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia, vytvorený vlastnou činnosťou za účelom používania pre potreby účtovnej jednotky alebo na účely obchodovania s ním , ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.

Oceniteľné práva (účet 014)

Účtujú sa sem napr. výrobno–technické poznatky (know–how), licencie, užívacie práva, vydavateľské práva, autorské práva a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ak sa obstarali za odplatu.

Goodwill ( účet 015 )

Na účte 015 – Goodwill sa účtuje goodwill obstaraný napr. kúpou, výmenou alebo vkladom podniku alebo jeho časti, alebo rozdelením, splynutím alebo zlúčením obchodných spoločností alebo družstiev. Ak je kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania, ide o kladný goodwill, účtuje sa na ťarchu účtu 015 – Goodwill. Ak je tento rozdiel záporný, ide o záporný goodwill a účtuje sa v prospech účtu 015 – Goodwill.

Účtovná jednotka dlhodobý nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu (aktuálne znenie zákona o dani z príjmov) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého nehmotného majetku účtuje na účet 518 – Ostatné služby.

Dlhodobý hmotný majetok (účtová skupina 02, 03)

V účtovnej jednotke sa člení na (§ 13 postupov účtovania v PÚ):

 • pozemky (účet 031),

 • stavby, byty a nebytové priestory (účet 021),

 • umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov (účet 032),

 • samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v písmene a) a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko–ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma ustanovená osobitných predpisom (aktuálne znenie zákona o dani z príjmov) ...... (účet 022),

 • pestovateľské celky trvalých porastov (účet 025)

 • základné stádo a ťažné zvieratá (účet 026)

 • ostatný dlhodobý hmotný majetok (účet 029)

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu, t. j. 1 700 eur (aktuálny zákon o dani z príjmov) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, účtuje účtovná jednotka na ťarchu zásob. Pre takýto druh hmotného majetku používa termín “drobný hmotný majetok – DrHM“. Pri obstarávaní sa tento majetok zaeviduje v operatívnej evidencii DrHM podľa jednotlivých vnútroorganizačných zložiek a pri výdaji do spotreby sa účtuje priamo na účet 501 – Spotreba pomocného materiálu. Resp., môže postupovať podľa § 13 ods. 7 postupov účtovania v PÚ, kde je uvedené, že o hmotnom majetku podľa odseku 4 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, sa účtuje ako o zásobách.

Dlhodobým nehmotným majetkom a dlhodobým hmotným majetkom je na účely účtovania aj technické zhodnotenie uvedené do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných k jeho užívaniu a splnenie povinností podľa osobitných predpisov (aktuálne znenie zákona o dani z príjmov). V účtovníctve sa zaúčtuje na základe protokolu o zaradení hmotného majetku do používania

ODPISOVANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

DNM a DHM sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Odpisový plán tvorí prílohu č. 5 tejto smernice, na základe ktorého sa vykonáva odpisovanie majetku. Uvedený majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve. Zostatková hodnota sa zisťuje pomocou oprávok k DNM a DHM. DHM sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. DNM okrem pohľadávok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania. Ak sa nedá životnosť goodwillu a aktivovaných nákladov na vývoj spoľahlivo odhadnúť, musí odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Účtovné odpisy zaokrúhlené na celé eurá nahor sa účtujú: MD 551 – Odpisy DNM a DHMD 07 – Oprávky k DNM a 08 – Oprávky k DHM.

Dlhodobý finančný majetok ( účtová skupina 06 )

Účtovná jednotka vlastní nasledovné cenné papiere a podiely :

 • dcérskych účtovných jednotkách,

 • v spoločnostiach z podstatným vplyvom,

 • ostatné cenné papiere a vklady,

Opravné položky k dlhodobému majetku (účtová skupina 09)

Tvorba opravnej položky k DNM a DHM a k nedokončenému DNM a nedokončenému DHM a k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok účtovná jednotka účtuje na ťarchu účtu 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku. Tvorbu opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku účtovná jednotka účtuje na ťarchu účtu 565 – Tvorba a zúčtovanie opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku. Zúčtovanie opravnej položky k dlhodobému majetku účtuje účtovná jednotka na ťarchu príslušného účtu opravných položiek v prospech príslušného účtu majetku.

Účtová trieda 1 – Zásoby

Zásobami v účtovnej jednotke sú:

 • materiál,

 • polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá, nedokončená výroba,

 • tovar.

Materiál (účet 112)

 • Suroviny (základný materiál) sú hmoty, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu.

 • Pomocné látky sú hmoty, ktoré prechádzajú priamo do výrobku, netvoria však jeho podstatu.

 • Prevádzkové látky sú hmoty, ktoré sú potrebné pre prevádzku účtovnej jednotky ako celku (napr. mazadlá, palivo, čistiace prostriedky, ochranné pomôcky).

 • Náhradné dielce sú predmety určené k uvedeniu hmotného majetku do pôvodného stavu alebo prevádzkyschopného stavu.

 • Obaly slúžia na ochranu a dopravu nakúpeného materiálu, tovaru a vlastných výrobkov. Nevratné obaly sa dodávajú zákazníkovi alebo odovzdávajú vo vnútri účtovnej jednotky spolu s dodaným obsahom.

 • Drobný hmotný majetok je majetok, o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobým majetkom (= hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu (aktuálny zákon o daniach z príjmov) alebo je nižšie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok).

Polotovary vlastnej výroby (účet 122) sú oddelene evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a dokončia sa alebo skompletizujú do výrobkov v ďalšom výrobnom procese.

Výrobky (účet 123) sú predmety vlastnej výroby určené na predaj mimo účtovnej jednotky alebo na spotrebu vo vnútri účtovnej jednotky.

Tovar (účet 132) je všetko, čo účtovná jednotka nakupuje za účelom predaja, pričom nakúpený tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby, ktoré sa aktivovali a odovzdali do vlastných predajní účtovnej jednotky.

SPÔSOB ÚČTOVANIA ZÁSOB

Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa v účtovnej jednotke vykonáva podľa spôsobu A:

Nákupy materiálu a tovaru od iných subjektov

V priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na stranu MD účtu 111 – Obstaranie materiálu alebo 131 – Obstaranie tovaru , súvzťažne na príslušné účty zúčtovacích vzťahov, popr. na finančné účty. Prevzatie materiálu a tovaru na sklad sa účtuje v účtovníctve účtovnej jednotky v obstarávacích cenách pri nákupoch účtovným zápisom na stranu MD účtu 112 – Materiál na sklade alebo 132 – Tovar na sklade a v predajniach a na stranu D účtu 111 – Obstaranie materiálu alebo 131 – Obstaranie tovaru. Spotreba materiálu a predaj tovaru sa účtuje na stranu MD príslušných účtov 501 – Spotreba materiálu504 – Predaný tovar a pri predaji materiálu na stranu MD účtu 542 – Predaný materiál, so súvzťažným zápisom na príslušnom účte zásob.
Inventarizačné rozdiely materiálu a tovaru sa zaúčtujú na stranu MD účtov 501 – Spotreba materiálu504 – Predaný tovar, ak ide o manká do výšky noriem prirodzených úbytkov, a na stranu MD účtu 549 – Manká a škody, v prípade mánk nad normu prirodzených úbytkov, súvzťažne na príslušných účtoch zásob. Pri prebytkoch zásob na stranu D účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, príp. na stranu D účtov 501 – Spotreba materiálu504 – Predaný tovar (ak je možné preukázať, že prišlo k prebytku nesprávnym účtovaním spotreby materiálu alebo predávaného tovaru) a súvzťažne na príslušných účtoch zásob.

Poznámka: Pri dlhodobom majetku postupujeme podľa § 21 ods. 2 postupov účtovania v PÚ – Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok novo zistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený ocenený reálnou hodnotou, účtuje sa so súvzťažným zápisom na účet 384 – Výnosy budúcich období a tieto sa rozpúšťajú rovnakým spôsobom ako dotácie podľa § 56 ods. 12. Ak ide o neodpisovaný dlhodobý hmotný majetok novo zistený pri inventarizácii ocenený reálnou hodnotou účtuje sa so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Zásoby vlastnej výroby

V priebehu účtovného obdobia sa prírastky zásob vlastnej výroby ocenené vlastnými nákladmi účtujú na stranu MD účtov účtová skupina 12 – Zásoby vlastnej výroby, so súvzťažným zápisom na stranu D účtov účtová skupina 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob. Pri vyskladnení zásob sa účtuje na stranu MD príslušných účtov účtová skupina 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob a na stranu D príslušných účtov účtová skupina 12 – Zásoby vlastnej výroby

Inventarizačné rozdiely zásob vlastnej výroby sa účtujú na stranu MD účtov účtová skupina 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, ak ide o manká do výšky noriem prirodzených úbytkov, na stranu MD účtu 549 – Manká a škody v prípade mánk nad normu prirodzených úbytkov a súvzťažne na príslušných účtoch zásob. U prebytkov zásob na stranu D účtov účtová skupina 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob a súvzťažne na príslušných účtoch zásob.

OCEŇOVANIE ZÁSOB

§ 22 postupov účtovania v PÚ

Materiál na sklade (účet 112):

Zásoby nakúpené sú ocenené obstarávacou cenou.

Zložky obstarávacej ceny:

 • cena, za ktorú sa majetok obstaral,

 • náklady súvisiace s obstaraním.

Obstarávacia cena je v analytickej evidencii rozdelená na:

 • “vopred stanovenú cenu, za ktorú sa majetok obstaral“,

 • “odchýlku od skutočnej ceny, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním“.

Odchýlka od skutočnej ceny, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním“ sa rozpúšťajú pri vyskladnení zásob 1x za mesiac. Rozpúšťanie sa uskutočňuje na základe výkazu, ktorý vyčísľuje výšku odchýlky, ktorá sa má rozpustiť. V uvedenom výkaze program počíta priemernú cenu nakupovaných materiálov pomocou váženého aritmetického priemeru. Rozdiel priemernej ceny a vopred stanovenej ceny vynásobený spotrebovaným množstvom materiálu tvorí výšku odchýlky určenej na rozpustenie.

Polotovary vlastnej výroby (účet 122)

 • sú ocenené vlastnými nákladmi, ktorými sa rozumejú náklady podľa plánovaných kalkulácií, ktoré sú stanovené v konkrétnych technických, technologických, ekonomických a organizačných podmienkach, určených technickou prípravou výroby na uskutočňovanie výkonov.

 • sú ocenené vlastnými nákladmi, ktorými sa rozumejú náklady podľa plánovaných kalkulácií.

 • je ocenený v obstarávacích cenách.

Výrobky (účet 123)

 • sú ocenené vlastnými nákladmi v takej metodike, v akej sú ocenené na účte 122

Tovar na sklade a v predajniach (účet 132)

Vyskladnenie zásob sa účtuje v cenách, v ktorých sú zásoby ocenené na sklade.

Opravné položky k zásobám (účtová skupina 19*)

Opravné položky k nakupovaným zásobám účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu 505 – Tvorba a zúčtovanie opravnej položky k zásobám a k zásobám vytvoreným vlastnou činnosťou oproti účtu účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob. Zúčtovanie opravnej položky účtovná jednotka účtuje na ťarchu príslušného účtu opravnej položky k zásobám v prospech príslušného účtu zásob.

Účtová trieda 2 – Finančné účty

Finančným majetkom účtovnej jednotky účtovaným v účtovej triede 2** sú:

Krátkodobý finančný majetok je likvidný, bezprostredne obchodovateľný majetok, u ktorého predpokladaná držba je najviac jeden rok odo dňa uskutočnenia účtovného prípadu.

Na účtoch účtovej skupiny 21 – Peniaze sa účtuje stav a pohyb hotovosti na základe pokladničných dokladov. Peniaze a ceniny sa oceňujú v ich menovitej hodnote.

Na účtoch účtových skupín 22 – Účty v bankách a 23 – Bežné bankové úvery sa účtuje na základe oznámenia banky o prijatých alebo vykonaných platbách (bankové výpisy).

Na účtoch účtovných skupín 24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci sa účtujú krátkodobé dlhopisy, ktoré účtovná jednotka vydala so splatnosťou do jedného roka a ostatné krátkodobé finančné výpomoci prijaté od iných osôb, s výnimkou bánk a spoločníkov obchodnej spoločnosti.

Na účtoch účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok sa účtuje časť finančného majetku, u ktorého je predpokladaná držba najviac jeden rok odo dňa uskutočnenia účtovného prípadu a emisné kvóty.

Účtová skupina 26 – Prevody medzi finančnými účtami sa používa na preklenutie časového nesúladu medzi vkladmi, výbermi peňazí, šekov a iných hotovostí a prijatím príslušných bankových výpisov účtovnou jednotkou.

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

účtovej triede 3** – Zúčtovacie vzťahy sú sústredené účty pre sledovanie pohľadávok a záväzkov z obchodných vzťahov, vrátane poskytnutých a prijatých preddavkov, zúčtovacie vzťahy voči zamestnancom a poisťovniam pre zdravotné poistenie a sociálne zabezpečenie, daňové pohľadávky a záväzky ako aj pohľadávky a záväzky voči spoločníkom, finančným a iným orgánom.

Okrem skutočných pohľadávok a záväzkov, z vecného a časového hľadiska sa tu účtuje aj o pohľadávkach a záväzkoch očakávaných, o očakávaných nákladoch a výnosoch, príjmoch a výdavkoch.

Do tejto účtovej triedy sú tiež zaradené účty slúžiace na zúčtovanie opravnej položky k pohľadávkam a na vnútorné zúčtovanie vo vnútri účtovnej jednotky.

Ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu a pohľadávka sa účtuje na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom analytickom účte. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce uzávierkové účtovné prípady, (napríklad, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky účtovná jednotka získala informáciu o výške tržby z predaja majetku, ktorý účtovná jednotka predala pred dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka).

1. Účtovanie pohľadávok

Na účte 311 – Odberatelia sa účtuje pohľadávka voči odberateľovi pri splnení dodávky voči odberateľovi.

Na účte 312 – Zmenky na inkaso sa účtuje príjem zmeniek cudzích, zmeniek cudzích na vlastný rad a zmeniek vlastných prijatých od odberateľov a od iných dlžníkov.

Na účte 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere sa účtujú pohľadávky za zmenky odovzdané banke na zaplatenie do doby splatnosti zmenky, ako aj iné cenné papiere odovzdané k eskontu banke. V prospech účtu sa účtujú zmenky a iné cenné papiere zinkasované bankou, ako aj zmenky a iné cenné papiere nezaplatené, bankou vrátené.

Na účte 314 – Poskytnuté preddavky sa účtujú poskytnuté dlhodobé a krátkodobé preddavky dodávateľom, okrem preddavkov poskytnutých na dlhodobý majetok.

Na účte 315 – Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad reklamácie voči dodávateľom, nárok na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu.

Na účte 316 – Čistá hodnota zákazky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje rozdiel medzi požadovanými sumami za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe a hodnotou zákazkovej výroby podľa metódy stupňa dokončenia alebo podľa metódy nulového zisku so súvzťažným zápisom na účet 606 – Výnosy zo zákazky.

2. Účtovanie záväzkov

Na účte 321 – Dodávatelia sa účtuje záväzok voči dodávateľovi pri vzniku záväzku.

Na účte 322 – Zmenky na úhradu sa účtujú vydané vlastné zmenky a akceptované cudzie zmenky pri ich použití na uspokojenie záväzku voči dodávateľovi, pri ktorom zmenkový záväzok pre účtovnú jednotku je najviac jeden rok.

Na účte 323 – Krátkodobé rezervy sa účtujú rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok, napríklad za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia, reklamácie, nevyfakturované dodávky, ak je neurčité časové vymedzenie alebo výška záväzku.

Tvorba rezervy na náklady sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie sa zúčtuje na ťarchu príslušného účtu rezerv v prospech príslušného záväzkového účtu a zrušenie opačným zápisom ako tvorba rezervy.

Na samostatnom analytickom účte k účtu 323 – Krátkodobé rezervy sa účtujú krátkodobé rezervy, ktorých tvorba vyplýva z osobitného predpisu.

Na účte 324 – Prijaté preddavky sa účtujú prijaté krátkodobé preddavky od odberateľov.

Na účte 325 – Ostatné záväzky sa účtujú ostatné krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napríklad odberateľmi uplatnené reklamácie, záväzok voči obchodnému partnerovi, ktorý preberá záručné záväzky za predané výkony.

Na účte 326 – Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce uzávierkové účtovné prípady (napríklad, ak na základe účtovného dokladu účtovná jednotka získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka).

3. Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Na účte 331 – Zamestnanci sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov vrátane sociálneho poistenia voči zamestnancom alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie, okrem záväzkov voči spoločníkom a členom družstiev zo závislej činnosti.

Na účte 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom sa účtujú rôzne záväzky voči zamestnancom, napríklad nárok zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov.

Na účte 335 – Pohľadávky voči zamestnancom sa účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrady voči zamestnancovi.

Na účte 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa účtujú

a) v prospech tohto účtu záväzky zo sociálneho poistenia voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni plnené zamestnávateľom so súvzťažnými zápismi buď na ťarchu účtov 524 – Zákonné sociálne poistenie alebo 525 – Ostatné sociálne poistenie; sumy plnené za fyzickú osobu – podnikateľa, sa účtujú súvzťažne na ťarchu účtu 526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa, a sumy plnené zamestnancom sa účtujú na ťarchu účtu 331 – Zamestnanci alebo 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti,

b) na ťarchu tohto účtu nároky na výplaty sociálnych dávok so súvzťažnými zápismi v prospech účtu 331 – Zamestnanci a 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti.

4. Zúčtovanie daní a dotácií

Na účte 341 – Daň z príjmov sa účtujú platené preddavky na daň z príjmov účtovnej jednotky v priebehu roka a zrazená daň z príjmov podľa § 43 ods. 7 ZDP, ak sa podľa rovnakého zákona zrazená daň z príjmov započíta ako preddavok na daňovú povinnosť za celé zdaňovacie obdobie.

Pri uzavieraní účtovných kníh sa v prospech účtu 341 účtuje záväzok účtovnej jednotky zo splatnej dane z príjmov voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov.

Na účte 342 – Ostatné priame dane sa účtuje daň z príjmov, ktorá sa odvádza daňovému úradu účtovnou jednotkou ako platiteľom dane z príjmov, vybraná od daňovníka alebo zrazená daňovníkovi dane z príjmov, napríklad zamestnancom.

Na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky z dane z pridanej hodnoty. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje o doklade o oprave základu dane z pridanej hodnoty pri znížení a zvýšení daňovej povinnosti z dane z pridanej hodnoty.

Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa ZDPH, sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu vecne príslušného účtu nákladov.

Daň z pridanej hodnoty, ktorú je povinný uplatniť z nadobudnutia tovaru alebo z prijatia služby príjemca v zmysle § 69 ZDPH, sa v deň vzniku daňovej povinnosti podľa § 19 a § 20 ZDPH účtuje v prospech príslušného analytického účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného analytického účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty, ak vzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. Ak deň nároku na odpočítanie dane nie je zhodný s dňom vzniku daňovej povinnosti, v deň vzniku nároku na odpočítanie dane z pridanej hodnoty sa preúčtuje daň z pridanej hodnoty v rámci analytických účtov k účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty.

Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa § 8 ZDPH, pri ktorom nevzniká účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny.

Na účte 345 – Ostatné dane a poplatky sa účtuje:

Účtovanie o spotrebných daniach je usporiadané tak, aby bolo možné na jeho podklade preukázať daňovému úradu v nadväznosti na daňové priznanie:

Na účte 345 sa účtujú aj ďalšie dane, napríklad daň z motorových vozidiel , daň z nehnuteľností, daň z dedičstva, daň z darovania a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností.

Poplatky sa účtujú v prospech účtu 345 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 538 – Ostatné dane a poplatky. Platenie poplatkov sa účtuje na ťarchu účtu 345.

Na účtoch 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu a 347 – Ostatné dotácie sa účtujú:

Na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje priznanie dotácie, podpory a príspevku poskytnutej zo štátneho rozpočtu a priznanie dotácie, podpory a príspevku z prostriedkov Európskych spoločenstiev. O nároku na dotáciu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na jej poskytnutie sa účtovnej jednotke poskytne.

5. Účtovanie pohľadávok voči spoločníkom

Na účte 351Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti sa účtujú pohľadávky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa § 14 ods. 3 písm. c), pohľadávky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 14 ods. 3 písm. d), pohľadávky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 14 ods. 3 písm. d), pohľadávky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť a pohľadávky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť, napríklad krátkodobé pôžičky, dlhodobé dividendy a krátkodobé dividendy, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti. Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitnom analytickom účte účtujú tieto pohľadávky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa § 14 ods. 3 písm. c). Na tomto účte sa neúčtujú pohľadávky z obchodného styku.

Na účte 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie sa účtujú pohľadávky voči upisovateľom, ktorými sú akcionári, spoločníci a členovia družstva. Zostatok účtu predstavuje upísané nesplatené akcie alebo podiely.

Na účte 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty sa účtujú krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom vo verejnej obchodnej spoločnosti (ďalej len „v. o. s.”), komplementárom v komanditnej spoločnosti (ďalej len ”k. s.”), spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „s. r. o.”) alebo členom družstva, vo výške predpísanej úhrady straty súvzťažne s účtom 596 – Prevod podielov na hospodárskom výsledku spoločníkom alebo účtom 431 –Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

Na účte 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom sa účtujú pohľadávky medzi inak majetkovo prepojenými osobami ako sú účtovné jednotky podľa odseku 1. Na tomto účte sa účtujú pohľadávky obchodnej spoločnosti alebo družstva voči spoločníkom alebo členom a tiež pohľadávky spoločníkov alebo členov voči obchodnej spoločnosti alebo družstvu, napríklad krátkodobé pôžičky, dlhodobé dividendy a krátkodobé dividendy, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti, vyrovnacie podiely a podiely na likvidačnom zostatku. V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa na tomto účte účtujú aj účtovné prípady medzi účtovnými jednotkami podľa odseku 1. Na tomto účte sa neúčtujú pohľadávky z obchodného styku.

Na účte 358 – Pohľadávky voči účastníkom združenia sa účtujú pohľadávky voči účastníkom združenia, ak nevzniká samostatná právnická osoba, alebo ak nie je poverený ani jeden z účastníkov za správcu združenia.

6. Účtovanie záväzkov voči spoločníkom

Na účte 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti sa účtujú záväzky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa § 14 ods. 3 písm. c), záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 14 ods. 3 písm. d), záväzky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 14 ods. 3 písm. d), záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť a záväzky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť, napríklad krátkodobé pôžičky. Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitnom analytickom účte účtujú tieto záväzky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa § 14 ods. 3 písm. c). Na tomto účte sa neúčtujú záväzky z obchodného styku.

Na účte 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku sa účtujú záväzky voči spoločníkom vrátane akcionárov v obchodných spoločnostiach alebo členom družstiev vo výške ich podielov na zisku spoločnosti alebo družstva, a to so súvzťažným zápisom na účte 596 – Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom alebo účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

Na účte 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom sa účtujú záväzky medzi inak majetkovo prepojenými osobami, ako sú účtovné jednotky podľa odseku 1. Na tomto účte sa účtujú záväzky obchodnej spoločnosti alebo družstva voči spoločníkom alebo členom a tiež záväzky spoločníkov alebo členov voči obchodnej spoločnosti alebo družstvu, napríklad krátkodobé pôžičky, dlhodobé dividendy a krátkodobé dividendy, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti, záväzok spoločníka alebo člena z úhrady straty v obchodnej spoločnosti alebo družstve. V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa na tomto účte účtujú aj účtovné prípady medzi účtovnými jednotkami podľa odseku 1. Na tomto účte sa neúčtujú pohľadávky z obchodného styku.

Na účte 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti sa účtujú záväzky voči spoločníkom v s. r. o., komanditistom v k. s. a členom družstiev z pracovnoprávnych vzťahov vrátane sociálneho poistenia.

Na účte 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov sa účtujú záväzky účtovnej jednotky, ako akcionára alebo spoločníka v inej obchodnej spoločnosti alebo člena družstva, za prevzaté a doteraz nesplatené cenné papiere a vklady.

Na účte 368 – Záväzky voči účastníkom združenia sa účtujú záväzky voči účastníkom združenia, ak nevzniká samostatná právnická osoba, alebo ak nie je poverený ani jeden z účastníkov za správcu združenia.

7. Účtovanie iných pohľadávok a iných záväzkov

Na účte 371 – Pohľadávky z predaja podniku sa v účtovníctve predávajúceho účtuje pohľadávka z predaja podniku alebo jeho časti.

Na účte 372 – Záväzky z kúpy podniku sa v účtovníctve kupujúceho účtuje záväzok z kúpy podniku alebo jeho časti.

Na účte 373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií sa účtuje podľa zásad pre členenie a účtovanie derivátov (§ 16 postupov účtovania).

Na účte 374 – Pohľadávky z nájmu sa v účtovníctve prenajímateľa účtujú pohľadávky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu.

Na účte 375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov sa účtuje v účtovníctve emitenta dlhopisov:

 • dlhodobých dlhopisov súvzťažne s účtom 473 – Vydané dlhopisy,

 • krátkodobých dlhopisov súvzťažne s účtom 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy.

Na účte 376 – Nakúpené opcie sa účtuje podľa zásad pre členenie a účtovanie derivátov.

Na účte 377 – Predané opcie sa účtuje podľa zásad pre členenie a účtovanie derivátov.

K účtom 376 – Nakúpené opcie a 377 – Predané opcie sa vedie analytická evidencia na kúpne opcie a predajné opcie.

Na účtoch 378 – Iné pohľadávky a 379 –Iné záväzky sa účtujú pohľadávky a krátkodobé záväzky, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch pohľadávok a záväzkov v účtovej triede 3**,napríklad:

 • pohľadávka voči zodpovednej osobe na náhradu škody alebo manka, súvzťažne s účtom 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a pohľadávka voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí, záväzok zo zodpovednosti za spôsobenú škodu, súvzťažne k účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť, ak tento záväzok nemá charakter rezervy, záväzok voči colnému orgánu z dôvodu cla, dane z pridanej hodnoty a záväzok zo spotrebných daní pri dovoze.

§ 63 postupov účtovania v PÚ:

 • ak sa zistia pred zaúčtovaním príslušných účtovných dokladov nároky, ktoré majú, napríklad zamestnanci, spoločníci alebo členovia účtovnej jednotke uhradiť, sumy takých nárokov sa zaúčtujú priamo na príslušné účty v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy,

 • ak sa nezistia tieto sumy pred účtovaním príslušných účtovných dokladov, účtujú sa tieto sumy na príslušné účty v účtovej triede 5; o dodatočne prijaté náhrady alebo vyúčtované nároky na ne na účtoch v účtovej triede 3 sa znížia zachytené náklady v účtovej triede 5,

 • v účtovných jednotkách, ktoré poskytujú služby, napríklad v cestovných kanceláriách, vo verejnom stravovaní sa v nákladoch v účtovej triede 5 účtujú celé sumy faktúr alebo iných dokladov a tržby za poskytnuté služby sa účtujú v účtovej triede 6.

8. Účty časového rozlišovania

Na účte 381 – Náklady budúcich období sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5**, napríklad vopred platené nájomné a predplatné.

Zúčtovanie nákladov budúcich období na príslušný účet nákladov sa vykoná v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne súvisia.

Na účte 382 – Komplexné náklady budúcich období sa účtujú náklady budúcich období, ktoré sa sledujú vo vzťahu k danému účelu.

Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období sa vykoná v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne súvisia.

Časovo sa nerozlišujú, napríklad náklady na prípravu a zábeh výkonov, náklady spojené so zlúčením, splynutím a rozdelením spoločností a so zmenou ich právnej formy, náklady na získanie vlastného imania, napríklad upisovanie nových akcií a iné zvyšovanie vlastného imania a s tým súvisiace náklady ako napríklad notárske poplatky a súdne poplatky, provízie maklérom, prospekt emitenta cenných papierov, náklady na školenia a semináre, náklady na marketingové a iné štúdie, náklady na prieskum trhu, náklady na získanie noriem a certifikátov, náklady na uvedenie výrobkov na trh, náklady na reštrukturalizáciu a reorganizáciu podniku alebo časti podniku, náklady na rozšírenie výroby, náklady na reklamu a propagáciu, pokuty, penále, manká a škody, ako aj ostatné náklady podobného charakteru, účtujú sa do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli. Ak tieto služby sú vopred platené, napríklad platené nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru, časovo sa rozlišujú.

Na účte 383 – Výdavky budúcich období sa účtuje časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné platené pozadu.

Zúčtovanie výdavkov budúcich období sa vykoná pri uskutočnení výdavku.

Na účte 384 – Výnosy budúcich období sa účtujú príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté vopred, sumy zaplatených paušálov vopred na zabezpečenie servisných služieb a prijaté predplatné.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v období, s ktorým vecne súvisia.

Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z dlhodobého hmotného majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá, od doby zaradenia tohto majetku do užívania. Dotácie na nákup pozemku, ktorých poskytnutie je podmienené výstavbou na tomto pozemku, sa rozpustia do výnosov počas určenej doby odpisovania stavby.

Na účte 385 – Príjmy budúcich období sa účtujú časovo rozlíšené výnosy, ktoré časovo a vecne patria do bežného účtovného obdobia a týkajú sa príjmov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté pozadu. Na účte 385 sa účtuje so súvzťažným zápisom v prospech príslušných účtov výnosov v účtovej triede 6**.

V mikro účtovných jednotkách nie je potrebné na účte časového rozlíšenia účtovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót. Vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách sa náklady a výnosy časovo rozlišujú. Vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách nie je potrebné časovo rozlišovať náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.

9. Účtovanie opravnej položky k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

Na účte 391 – Opravná položka k pohľadávkam sa účtuje tvorba opravnej položky k pohľadávkam, ako aj jej zníženie alebo zrušenie. Na analytických účtoch sa členia opravné položky na opravné položky podľa zákona o dani z príjmov a ostatné opravné položky k pohľadávkam.

Opravná položka k pohľadávkam sa účtuje na ťarchu účtu 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam. Zúčtovanie sa účtuje na ťarchu účtu 391 – Opravná položka k pohľadávkam v prospech vecne príslušného účtu pohľadávok.

Na účte 395 – Vnútorné zúčtovanie sa účtujú vzťahy medzi jednotlivými vnútornými organizačnými útvarmi účtovnej jednotky v závislosti od organizácie účtovníctva účtovnej jednotky. Tento účet pri uzavieraní účtovných kníh nemá zostatok.

Na účte 398 – Spojovací účet pri združení sa v účtovníctve správcu združenia a v účtovníctve účastníkov združenia účtuje o vložených prostriedkoch a iných účtovných prípadoch.

Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

V účtovej triede 4 účtovná jednotka účtuje základné imanie, kapitálové fondy, fondy tvorené zo zisku, oceňovacie rozdiely, prevedené výsledky hospodárenia, výsledok hospodárenia v schvaľovaní, rezervy, dlhodobé bankové úvery, dlhodobé záväzky, odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka, vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa.

Na účte 411 – Základné imanie sa účtuje základné imanie a jeho zmeny.

Na účte 412 – Emisné ážio sa účtuje rozdiel medzi menovitou hodnotou vydaných akcií a sumou platenou za akcie (emisný kurz) alebo vkladov pri zvyšovaní základného imania upísaním nových akcií alebo vkladov.

Na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy sa účtujú ostatné kapitálové vklady peňažné aj nepeňažné, ktoré pri ich vytvorení nezvyšujú základné imanie podniku a nie je pre ne v predchádzajúcich účtoch tejto účtovej skupiny samostatný syntetický účet.

Na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov sa účtuje o ich tvorbe, ako aj rozpustení.

Na účte 416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení sa v účtovníctve zanikajúcej účtovnej jednotky účtuje podľa § 26 postupov účtovania.

Na účte 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov sa účtuje rezervný fond.

Na účte 418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov sa účtuje nedeliteľný fond.

Na účte 419 – Zmeny základného imania sa účtuje podľa § 25 postupov účtovania. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých vkladateľov, ktorí sa zaviazali vložením vkladu zvýšiť základné imanie alebo znížiť základné imanie.

Vytváranie a dopĺňanie rezervného fondu z účtovného zisku sa účtuje na účte 421 – Zákonný rezervný fond.

K účtu 427 – Ostatné fondy sa vedú analytické účty podľa jednotlivých vytvorených fondov.

Fondy podľa predchádzajúcich odsekov sa netvoria a nečerpajú na ťarchu nákladov a výnosov.

Na účte 428 – Nerozdelený zisk z minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata z minulých rokov sa účtujú okrem iných skutočností aj významné opravy chýb minulých účtovných období a rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad. Na týchto účtoch sa účtuje aj významné dodatočné vyrubenie dani z príjmov (ďalej len „DzP”) za predchádzajúce roky a významný nárok na vrátenie DzP za predchádzajúce roky so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 341 – Daň z príjmov.

Na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa účtuje rozdelenie účtovného zisku alebo usporiadanie účtovnej straty. Na ťarchu účtu 431 sa účtujú aj tantiémy a dividendy na výplatu podľa rozhodnutia účtovnej jednotky o rozdelení účtovného zisku, ak sa netvoria osobitné fondy zo zisku. Tento účet nemá ku dňu uzatvorenia účtovných kníh zostatok.

Účtovanie rezerv

Na účtoch účtovej skupiny 45 – Rezervy, sa účtuje tvorba, použitie a zrušenie dlhodobých rezerv. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých rezerv.

Účtovanie dlhodobých záväzkov

Na účtoch účtovej skupiny 46 – Bankové úvery sa účtujú bankové úvery, ktoré majú dlhodobý charakter. Dlhodobým charakterom bankového úveru sa rozumie obdobie dohodnutej doby splatnosti dlhšie ako jeden rok. Rovnako sa tu účtujú dlhodobé bankové úvery, ktoré sa poskytujú pri eskonte zmeniek. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých úverov poskytnutých účtovnej jednotke a podľa jednotlivých bánk.

Na účtoch účtovej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky sa účtujú záväzky z obchodného i neobchodného styku s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých veriteľov.

Na účte 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti sa účtujú záväzky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa § 14 ods. 3 písm. c), záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 14 ods. 3 písm. d), záväzky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke spoločný rozhodujúci vplyv podľa § 14 ods. 3 písm. d), záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej má účtovná jednotka podielovú účasť a záväzky voči účtovnej jednotke, ktorá má v účtovnej jednotke podielovú účasť, napríklad krátkodobé pôžičky. Vo veľkej účtovnej jednotke sa na osobitnom analytickom účte účtujú tieto záväzky medzi prepojenými účtovnými jednotkami podľa § 14 ods. 3 písm. c). V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa tieto záväzky účtujú na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky. Na tomto účte sa neúčtujú záväzky z obchodného styku.

Na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu sa účtuje tvorba a použitie sociálneho fondu. Povinný prídel do sociálneho fondu sa účtuje v prospech účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a na ťarchu účtu 527 – Zákonné sociálne náklady.

Na účte 473 – Vydané dlhopisy sa účtujú v účtovníctve emitenta dlhopisov vydané dlhopisy vo výške emisie so súvzťažným zápisom s účtom 375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov.

Na účte 474 – Záväzky z nájmu sa v účtovníctve nájomcu účtujú dlhodobé záväzky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu.

Na účte 475 – Dlhodobé prijaté preddavky sa účtujú prijaté preddavky od odberateľov.

Na účte 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, napríklad nevyfakturované dodávky, poskytnuté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná presnú výšku záväzku.

Na účte 478 – Dlhodobé zmenky na úhradu sa účtujú zmenky vlastné a akceptované cudzie zmenky.

Na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky sa účtujú ostatné dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v predchádzajúcich účtoch účtovej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický účet, okrem dlhodobých záväzkov z obchodného styku, ktoré sa účtujú v účtovej skupine 32 – Záväzky. Na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky sa účtujú záväzky vyplývajúce z tichého spoločenstva.

Na účte 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka sa účtuje odložená daň z príjmov.

Účtová trieda 5 – Náklady

účtovej triede 5 účtovná jednotka účtuje prvotné náklady a druhotné náklady (viď. článok VII. Vnútroorganizačné účtovníctvo). Na jednotlivé účty tejto účtovej triedy sa účtujú účtovné prípady narastajúcim spôsobom od začiatku účtovného obdobia časovo rozlíšené.

Ak vo vyúčtovaniach za prijaté služby alebo v nákladoch zaúčtovaných podľa iných účtovných dokladov sú zahrnuté tiež sumy, ktoré nepatria do nákladov účtovnej jednotky, napríklad náklady na súkromné telefonické hovory, prepravné, nájomné, elektrickú energiu, účtovná jednotka pri účtovaní postupuje nasledovne:

a) ak sa zistia pred zaúčtovaním príslušných účtovných dokladov nároky, ktoré majú, napríklad zamestnanci, spoločníci alebo členovia účtovnej jednotke uhradiť, sumy takých nárokov sa zaúčtujú priamo na príslušné účty v účtovej triede 3 – Zúčtovacie vzťahy,

b) ak sa nezistia tieto sumy pred účtovaním príslušných účtovných dokladov, účtujú sa tieto sumy na príslušné účty v účtovej triede 5; o dodatočne prijaté náhrady alebo vyúčtované nároky na ne na účtoch v účtovej triede 3 sa znížia zachytené náklady v účtovej triede 5,

c) v účtovných jednotkách, ktoré poskytujú služby, napríklad v cestovných kanceláriách, vo verejnom stravovaní sa v nákladoch v účtovej triede 5 účtujú celé sumy faktúr alebo iných dokladov a tržby za poskytnuté služby sa účtujú v účtovej triede 6.

Konečné stavy účtov v účtovej triede 5 sa pri uzavieraní účtovných kníh účtujú na ťarchu účtu 710 – Účet ziskov a strát.

Nakoľko účtovná jednotka účtuje o obstaraní a úbytku zásob spôsobom A na účtoch účtovej skupiny 50 – Spotrebované nákupy sa účtujú v priebehu účtovného obdobia spotrebované položky materiálu a predané položky tovaru sa účtujú na ťarchu účtu 504 – Predaný tovar so súvzťažným zápisom v prospech účtov zásob.

Ak by však účtovná jednotka účtovala o obstaraní a úbytku zásob spôsobom B v priebehu účtovného obdobia, náklady, ktoré tvoria obstarávaciu cenu jednotlivých položiek nákupu, by sa účtovali na ťarchu účtov 501 – Spotreba materiálu a 504 – Predaný tovar. Pri uzavretí účtovných kníh by sa konečné stavy zásob materiálu a tovaru overené inventarizáciou zaúčtovali na ťarchu účtov 112 – Materiál na sklade a 132 – Tovar na sklade a v predajniach a v prospech účtov 501 – Spotreba materiálu a 504 – Predaný tovar.

Na účte 502 – Spotreba energie účtovná jednotka účtuje náklady na vodu, paru, plyn a elektrickú energiu.

Na účte 503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok sa účtujú neskladovateľné dodávky.

Na účte 505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám účtovná jednotka účtuje tvorbu opravnej položky ako aj zánik opodstatnenosti tvorby opravnej položky k zásobám okrem zásob vlastnej výroby.

Na účtoch tejto účtovej skupiny 51 – Služby účtovná jednotka účtuje prvotné náklady za externé služby s výnimkou účtu 513 – Náklady na reprezentáciu, na ktorom účtuje náklady na reprezentáciu, a to vrátane vlastných výkonov, ktoré sa použijú na účely reprezentácie. Na účte 518 – Ostatné služby účtuje nájomné, poštovné a poradenstvo. Ďalej na tomto účte účtovná jednotka účtuje tiež nehmotný majetok, ktorý nezaradila do dlhodobého nehmotného majetku ( viď. článok VI. Účtová trieda 0).

V účtovej skupine 52 – Osobné náklady na účtoch, 521 – Mzdové náklady522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti,523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva účtová jednotka účtuje všetky požitky zamestnancov vrátane príjmov spoločníkov a členov družstva zo závislej činnosti. Na účtoch tejto účtovej skupiny účtovná jednotka účtuje aj tvorbu sociálneho fondu. Na ťarchu účtu 524 – Zákonné sociálne poistenie sa účtuje aj príspevok do garančného fondu. Na ťarchu účtu 527 – Zákonné sociálne náklady sa účtuje aj odchodné a odstupné v zmysle platného znenia Zákonníka práce.

V účtovej skupine 53 – Dane a poplatky sú účtované dane, odvody a obdobné platby charakteru nákladov, ak je účtovná jednotka daňovníkom okrem dane z príjmov, ktorá sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 59 – Dane z príjmov a prevodové účty.

Na účte 538 – Ostatné dane a poplatky sú účtované aj dodatočné vyrubenia týchto daní za minulé roky vrátane dane z pridanej hodnoty za minulé roky, ak o túto daň už nemožno zvýšiť hodnotu dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, zásob a pohľadávok.

V účtovej skupine 54 – Iné náklady na hospodársku činnosť účtovná jednotka účtuje na ťarchu účtu 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku rozdiel medzi cenou predávaného majetku zúčtovanom na účtoch účtových skupín 01 – Dlhodobý nehmotný majetok02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný a vytvorenými oprávkami a opravnými položkami. Ďalej je na ťarchu tohto účtu účtované v súvislosti s predajom neodpisovaného dlhodobého hmotného majetku jeho cena účtovaná na účtoch účtovej skupiny 03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný a hodnota zaúčtovaná na účtoch 041 a 042 pri predaji nedokončeného dlhodobého majetku.

Na ťarchu účtu 542 – Predaný materiál je účtované v súvislosti s predajom, úbytok nakúpeného materiálu v obstarávacej cene alebo materiálu vytvoreného vlastnou činnosťou vo vlastných nákladoch.

Na ťarchu účtu 543 – Dary je účtované bezodplatné odovzdanie majetku na základe dobrovoľného plnenia účtovnej jednotky. Na tomto účte sa účtuje, napríklad zostatková cena darovaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vrátane daňovej povinnosti z dôvodu dane z pridanej hodnoty vzťahujúcej sa na bezodplatné plnenie.

Na ťarchu účtov 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania a 545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania sú účtované uznané sankčné položky na základe príslušných zmlúv, dokladov, bez ohľadu na to, či došlo k platbe alebo nie a odstupné zo zrušenia zmluvy. Na týchto účtoch sa neúčtujú úroky z omeškania podľa zmluvy o úveroch.

Na ťarchu účtu 546 – Odpis pohľadávky je účtovaný odpis pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania, postúpené pohľadávky z hospodárskej činnosti a odpis pohľadávok podľa zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

Na účte 547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam účtovná jednotka účtuje tvorbu a zúčtovanie opravnej položky k pohľadávkam.

Na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť sú účtované ostatné položky neúčtované na predchádzajúcich účtoch, ktoré sa týkajú hospodárskej činnosti, napríklad príspevky právnickým osobám, poistenie majetku určeného na prevádzkovú činnosť a pod.

Na ťarchu účtu 549 – Manká a škody sú účtované manká a škody na dlhodobom majetku, manko nakúpených zásob ako aj zásob vlastnej výroby.

V účtovej skupine 55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku účtovná jednotka účtuje na účte 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku odpisy podľa odpisového plánu (viď. Príloha č. 5) a zostatkovú cenu dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pri jeho vyradení z používania z dôvodu likvidácie, okrem likvidácie z dôvodu škody, vyradenia z dôvodu predaja, darovania alebo iných podobných dôvodov.

Na ťarchu účtu 553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku účtovná jednotka účtuje tvorbu a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku.

Na ťarchu účtu 555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období sú zúčtované položky komplexných nákladov, ktoré vecne súvisia s bežným účtovným obdobím, so súvzťažným zápisom v prospech účtu 382 – Komplexné náklady budúcich období.

Na ťarchu účtu 557 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku sú účtované sumy vyjadrujúce postupné umorovanie opravnej položky k nadobudnutému majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku.

Účtová skupina 56 – Finančné náklady účtovná jednotka na účte 561 – Predané cenné papiere a podiely účtuje úbytok cenných papierov a podielov so súvzťažnými zápismi na účtoch účtových skupín 06 – Dlhodobý finančný majetok a 25 – Krátkodobý finančný majetok pri ich predaji. Ak ide o predaj dlhových cenných papierov, účtuje sa ku dňu ich predaja doúčtovanie alikvotného výnosu.

Na ťarchu účtu 562 – Úroky sú účtované platobné povinnosti z dôvodu úrokov voči bankám, dodávateľom, pri pôžičkách, finančných operáciách, napríklad eskonte cenných papierov.

Na ťarchu účtu 563 – Kurzové straty sú účtované kurzové straty.

Na ťarchu účtu 564 – Náklady na precenenie cenných papierov a účtu 566 – Náklady na finančný majetok sa účtuje podľa § 14 postupov účtovania.

Na ťarchu účtu 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku účtovná jednotka účtuje tvorbu a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku.

Na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady sú účtované náklady peňažného styku, napríklad bankové výdavky, poistné, náklady súvisiace so získaním bankových záruk a podobné bankové výdavky, ako aj depozitné poplatky okrem prípadov, ak sú súčasťou obstarávacej ceny majetku.

V účtovej skupine 59 – Dane z príjmov a prevodové účty účtovná jednotka účtuje nasledovné operácie:

Výška splatnej dane pri uzavretí účtovných kníh sa účtuje na ťarchu účtu 591 – Splatná daň z príjmov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov.

Výška odložených daní z príjmov sa účtuje podľa svojho charakteru na účte 592 – Odložená daň z príjmov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu alebo v prospech účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

Na ťarchu účtu 595 – Dodatočné odvody dane z príjmov sa účtujú nevýznamné dodatočné vyrubenia dane z príjmov za predchádzajúce roky a v prospech tohto účtu sa účtuje nevýznamný nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 341 – Daň z príjmov.

Na účte 596 – Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom sa účtuje nárok na podiel z účtovného zisku alebo povinnosť úhrady účtovnej straty spoločníkmi v. o. s. alebo komplementármi v k. s., so súvzťažným zápisom na účte 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku alebo na účte 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty.

Účtová trieda 6 – Výnosy

Konečné stavy účtov v účtovej triede 6 sa pri uzavieraní účtovných kníh účtujú v prospech účtu 710 – Účet ziskov a strát.

V účtovej skupine 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar účtovná jednotka účtuje tržby z predaja tovaru, zásob vlastnej výroby a služieb so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov účtovej skupiny 31 – Pohľadávky alebo účtu 211 – Pokladnica.

V účtovej skupine 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob účtovná jednotka účtuje prírastky a úbytky zásob vlastnej výroby. Súvzťažnými účtami sú príslušné účty účtovej triedy 1. Pri použití zásob vlastnej výroby na reprezentáciu účtujú sa na ťarchu účtu 513 – Náklady na reprezentáciu a v prospech príslušných účtov zásob.

V účtovej skupine 62 – Aktivácia v prospech účtu 621 – Aktivácia materiálu a tovaru účtovná jednotka účtuje hodnotu vyrobeného materiálu a tovaru vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov zásob.

V prospech účtu 622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb účtovná jednotka účtuje vnútropodnikovú prepravu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 111 – Obstaranie materiálu, 131 – Obstaranie tovaru, 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, 501 – Spotreba materiálu, 504 – Predaný tovar alebo na ťarchu účtu 513 – Náklady na reprezentáciu, ak sa použijú vnútroorganizačné služby na reprezentáciu.

V prospech účtov 623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku a 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku účtovná jednotka účtuje aktiváciu dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vyrobeného vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

V účtovej skupine 64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti účtovná jednotka v prospech účtov 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a 642 – Tržby z predaja materiálu účtuje tržby so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky alebo na ťarchu účtu 311 – Odberatelia.

V prospech účtov 644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania a 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania účtovná jednotka účtuje sankcie na základe príslušných zmlúv bez ohľadu, či boli zaplatené alebo nie. Patrí sem aj odstupné zo zrušenia zmluvy. Neúčtujú sa tu úroky z omeškania podľa zmluvy o úveroch.

V prospech účtu 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok účtovná jednotka účtuje inkasá pohľadávok, ktoré sa v minulosti odpísali na ťarchu nákladov a už sa neviedli na účte pohľadávok.

V prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti účtovná jednotka účtuje výnosy neuvedené na predchádzajúcich účtoch, ktoré majú vzťah k hospodárskej činnosti (napríklad nároky na náhradu škody alebo manka voči zodpovednej osobe a voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí súvzťažne k účtu 378 – Iné pohľadávky, inventarizačné rozdiely).

V účtovnej skupine 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z hospodárskej činnosti účtuje účtovná jednotka v prospech účtu 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období vznik komplexných nákladov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 382 – Komplexné náklady budúcich období a v prospech účtu 657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobúdanému majetku sa účtujú sumy vyjadrujúce postupné umorovanie oprávky k opravnej položke k nadobúdanému majetku so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobúdanému majetku.

V účtovej skupine 66 – Finančné výnosy účtovná jednotka v prospech účtu 661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov účtuje predaj cenných papierov dlhodobého aj krátkodobého charakteru účtovaných na účtoch 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke, 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou, 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely, 069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok a na účtoch účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok. 
Ďalej v tejto účtovej skupine účtuje účtovná jednotka na účtoch 662 – Úroky od bánk a od iných dlžníkov a obdobné plnenia, 663 – Kurzové zisky kurzové rozdiely, 664 – Výnosy z precenenia majetkových cenných papierov, 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku ako napríklad dividendy, podiely na zisku, úroky po splatnosti vyplývajúce z vlastníctva tohto majetku účtovaného na účtoch účtovej skupiny 06– ,666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku ako napríklad dividendy, podiely na zisku a úroky, vyplývajúce z vlastníctva tohto majetku účtovaného na účtoch účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok, 667 – Výnosy z derivátových operácií, ktoré sa účtujú podľa §16 postupov účtovania, 668 – Ostatné finančné výnosy finančné výnosy neúčtované na predchádzajúcich účtoch tejto účtovej skupiny.

Článok VII

Vnútroorganizačné účtovníctvo

V zmysle § 6 PUPP “Vnútroorganizačné účtovníctvo“ opatrenia MF SR č. 23054/2002–92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších zmien a doplnkov vedie účtovná jednotka vnútroorganizačné účtovníctvo, ktoré zabezpečuje dve základné funkcie:

 • pre potreby základného finančného účtovníctva zabezpečuje preukazné podklady:

a) o stave a zmene stavu zásob vytvorených vlastnou činnosťou,

b) na vyjadrenie aktivácie vlastných výkonov,

c) na ocenenie zásob a ostatných výkonov vytvorených vlastnou činnosťou,

 • pre potreby riadenia a kontroly vnútropodnikových procesov zabezpečuje adresné zúčtovanie nákladových a výnosových položiek podľa jednotlivých vnútroorganizačných zložiek, ktorých sa dané položky týkajú a následne vystavuje prehľadné výstupné zostavy o hospodárení týchto vnútroorganizačných zložiek,

 • vlastných výkonov – t. j. výkonov energetických, prepravných, údržbových a pod.,

 • zásob vytvorených vlastnou činnosťou – t. j. zásob nedokončenej výroby, polotovarov vlastnej výroby, výrobkov (pozn. eventuálnych príchovkov a prírastkov zvierat).

Účtovná jednotka vedie vnútroorganizačné účtovníctvo v rámci analytických účtov k finančnému účtovníctvu. Účty vnútroorganizačných nákladov sa vedú na analytických účtoch účtu 598 Názov a vnútroorganizačných výnosov na analytických účtoch účtu 698 Názov (viď. účtový rozvrh).

Pre zabezpečenie preukaznosti podkladov pre potreby finančného účtovníctva má účtovná jednotka vždy na príslušné účtovné obdobie (t. j. rok) vypracované plánové kalkulácie:

Plánové ročné kalkulácie sa skladajú z:

 • priamych nákladov – t. j. nákladov bezprostredne súvisiacich s konkrétnym druhom zásoby vytvorenej vlastnou činnosťou a ktoré sa dajú k tejto zásobe jednoznačne priradiť (napríklad spotreba surovín, t. j. základného materiálu),

 • nepriamych nákladov – t. j. nákladov, ktoré rovnako súvisia s konkrétnym druhom zásoby vytvorenej vlastnou činnosťou, ale nedajú sa priamo na ňu účtovať (napríklad energetické náklady).

Základom pre rozvrhovanie nepriamych nákladov na konkrétne druhy zásob vytvorené vlastnou činnosťou je plánovaný ročný objem výroby týchto zásob.

Týmto spôsobom má účtovná jednotka zabezpečené preukazné účtovanie na účtoch účtových skupín 12* – Zásoby vlastnej výroby, 61* – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob a účtu 622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb.

Účtovná jednotka pri účtovaní jednotlivých účtovných prípadov v účtovných triedach 5** – Náklady a 6** – Výnosy (vrátane vnútroorganizačného účtovníctva, t. j. účtov 598 a 698) jednotlivé položky účtuje adresne na tie vnútroorganizačné zložky (viď. príloha č. 2 tejto smernice), ktorých sa predmetný účtovný prípad týka.

Týmto spôsobom je zabezpečená druhá funkcia vnútroorganizačného účtovníctva, ktorá vyplýva z potreby riadenia a kontroly vnútropodnikových procesov. Výstupné zostavy o hospodárení jednotlivých vnútroorganizačných zložiek sú zdrojom informácií pre potreby vedenia účtovnej jednotky.


Použitie účtov v rámci analytickej evidencie k finančnému účtovníctvu pri použití účtovných skupín 59* a 69* je jedným zo spôsobov vedenia vnútropodnikového účtovníctva, možné je použitie i samostatného účtovného okruhu v rámci voľných účtovných tried 8** a 9**, alebo kombinácia oboch prístupov.

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

Za kontrolu a dodržiavanie tejto smernice je zodpovedný hlavný účtovník. Všetci zamestnanci účtovnej jednotky, ktorí vykonávajú činnosti v tejto smernici popísané, sú povinní dodržiavať ustanovenia tejto smernice.

Zoznam súvisiacich predpisov:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Opatrenie Ministerstva financií SR č. 23054/2002–92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a doplnkov.

Dátum a podpis štatutárneho zástupcu:.............................................. (podpis)

Príloha č. 1

Účtový rozvrh

Účtová trieda 0 –