dnes je 17.1.2021

Input:

Štatút účtovnej jednotky

2.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.2 Štatút účtovnej jednotky

Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
   
Názov vnútropodnikovej smernice   Štatút účtovnej jednotky   
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Táto smernica má pre účtovníctvo zásadný význam, mala by identifikovať a charakterizovať účtovnú jednotku v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Súčasťou smernice by mali byť tieto údaje:

Článok II

Charakteristika účtovnej jednotky

1. Výpis z obchodného registra

Z tohto dokumentu sú pre účtovníctvo dôležité tieto údaje:

 • výška základného imania a jeho splatená časť ku dňu vzniku spoločnosti,

 • údaje o zvýšení príp. znížení základného imania,

 • informácia o prepočte základného imania na menu euro,

 • rozdelenie základného imania na podiely (v prípade právnej formy spoločnosti s.r.o. alebo družstvo) alebo na akcie (v prípade právnej formy spoločnosti a.s.),

 • stanovenie štatutárnych orgánov spoločnosti, vrátane zloženia členov a s uvedením ich mien, funkcie a odkedy pôsobí vo funkcii,

 • podpisové vzory osôb majúcich právo konať v mene spoločnosti,

 • predmet činnosti spoločnosti a členenie vnútorných organizačných jednotiek, organizačná schéma spoločnosti (nadväzne na jednotlivé činnosti by mal byť upravený interný kontrolný systém, vypracované interné smernice, účtový rozvrh spoločnosti) a pod.

2. Spoločenská zmluva (v prípade obchodných spoločností)

Stanovy (v prípade akciových spoločností)

Tieto dokumenty obvykle obsahujú tieto informácie:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti,

 • určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby,

 • predmet podnikania (činnosti),

 • výška základného imania a výška vkladu každého spoločníka pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu príp. akcií (pohľadávky za upísané základné imanie),

 • identifikačné údaje o členoch štatutárnych orgánov spoločnosti a spôsob akým konajú menom spoločnosti,

 • identifikačné údaje členov dozornej rady, pokiaľ sa v spoločnosti zriaďuje a pod..

Článok III

Organizačná štruktúra (schéma) a systém riadenia

Prehľadná schéma vnútorného členenia účtovnej jednotky, so súčasným vymedzením právomoci a zodpovednosti za jednotlivé oblasti, je nevyhnutná pre efektívne riadenie a organizáciu v spoločnosti. Mala by byť spracovaná v prehľadnej schéme s popisom jednotlivých útvarov (organizačných zložiek).

Na vnútroorganizačnú smernicu „Organizačná schéma” by mala bezprostredne nadväzovať smernica „Obeh účtovných dokladov”.

Vnútroorganizačná štruktúra má vplyv aj na spôsob vedenia vnútroorganizačného účtovníctva, ktorému musí byť prispôsobený účtový rozvrh spoločnosti. Účtovná jednotka si môže zvoliť účtovanie buď v samostatných účtových triedach 8** a 9** - Vnútroorganizačné účtovníctvo, alebo v rámci finančného účtovníctva prostredníctvom analytickej evidencie.

Článok IV

Organizácia a nástroje riadenia spoločnosti

Tento článok by mal obsahovať najmä:

 • pravidlá a nástroje ekonomického riadenia,

 • určenie a rešpektovanie jednotných kľúčov, kódov, číselníkov atď. stanovených v pokynoch spoločnosti,

 • zabezpečenie a dodržiavanie všetkých pokynov, nariadení, noriem, smerníc atď. spoločnosti,

 • zabezpečenie a dodržiavanie integrovaného informačného systému v rámci celej spoločnosti,

 • nastavenie bezpečnostných pravidiel a ochrany firemných údajov,

 • menovanie a odvolávanie jednotlivých vedúcich pracovníkov z funkcie,

 • zastupovanie pracovníkov v dobe ich neprítomnosti,