dnes je 28.3.2020
Input:

Smernica zamestnávateľa o úprave konta pracovného času

9.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.5.5 Smernica zamestnávateľa o úprave konta pracovného času

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Stiahnuť dokument


Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
    
Názov smernice   Dohoda o úprave konta pracovného času - § 87a ZP   
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       

........ (Uviesť orgán obchodnej spoločnosti alebo jeho poradný orgán – napr. :)....... uviesť názov a sídlo zamestnávateľa)..... po dohode so zástupcami zamestnancov ......... (uviesť napr. príslušný odborový orgán).....

Dohoda o úprave konta pracovného času podľa ZP:

Konto pracovného času je spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, ktorý zamestnávateľ môže zaviesť len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov. Dohoda o zavedení konta pracovného času musí byť písomná.

Dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. Na zavedenie konta pracovného času u zamestnanca uvedeného v § 87 ods. 3 sa vyžaduje aj dohoda s týmto zamestnancom.

Zmluvné strany

Článok I

1. Predmetom tejto dohody je súhlas so zavedením konta pracovného času a podmienky jeho zavedenia vo vzťahu k úprave pracovných a mzdových podmienok zamestnancov. Konto pracovného času je spôsob nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, ktorý zamestnávateľ zavádza na základe písomnej dohody (nemožno ju nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa) so zástupcami zamestnancov ................ (uviesť napr. príslušný odborový orgán) ..... uzatvorenej dňa ........ Ak ide o zamestnanca so zdravotným postihnutím, tehotnú ženu, ženu alebo muža, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako tri roky, a osamelého zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, konto pracovného času zavedené podľa prvej vety sa na neho vzťahuje len po dohode s týmto zamestnancom. Pri uplatňovaní konta pracovného času môže zamestnávateľ rozvrhnúť pracovný čas tak, že v prípade väčšej potreby práce zamestnanec odpracuje viac hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas (kladný účet konta pracovného času), a v prípade menšej potreby práce zamestnanec odpracuje menej hodín, ako je jeho ustanovený týždenný pracovný čas alebo prácu nebude vykonávať vôbec (záporný účet konta pracovného času). Vyrovnávacie obdobie je .............../nesmie byť dlhšie ako 30/ mesiacov.

2. Ak bude možné zamestnancom prideľovať prácu len v zníženom rozsahu po určitú dobu ....... (uviesť napr. týždne, dni, hodiny) ......, zamestnávateľ z dôvodu menšej potreby práce určí pracovný čas v menšom rozsahu, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, a to v rozsahu ......................... (uviesť príslušný počet hodín práce v závislosti od konkrétnych prevádzkových problémov )........

  1. ..............
  2. ...............

3. Ak bude potrebné zamestnancom prideľovať prácu vo zvýšenom rozsahu v dôsledku náhlej väčšej potreby práce po určitú dobu ....... (uviesť napr. týždne, dni, hodiny) ......, zamestnávateľ určí pracovný čas vo väčšom rozsahu, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, a to ......................... (uviesť príslušný počet hodín práce v závislosti od konkrétnych prevádzkových potrieb)........

  1. ..............
  2. ...............

4. V prípade odpracovania menšieho počtu hodín alebo väčšieho počtu hodín, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, alebo v prípade pracovného voľna je zamestnávateľ povinný vyplatiť zamestnancom mzdu, ktorá zodpovedá ich ustanovenému týždennému pracovnému času. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi základnú zložku mzdy, ktorá zodpovedá ustanovenému týždennému pracovnému času zamestnanca. Poskytovaním základnej zložky mzdy nie je dotknutá povinnosť zamestnávateľa poskytovať ďalšie zložky mzdy, ak táto povinnosť vyplýva z tohto zákona, osobitných predpisov, z pracovnej zmluvy alebo kolektívnej zmluvy.

5. V prípade pracovného voľna alebo ak zamestnanec odpracuje menší počet hodín alebo väčší počet hodín, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, za výkon práce v príslušnom týždni sa považuje vždy čas, ktorý zodpovedá ustanovenému týždennému pracovnému času zamestnanca.

6. Prácou nadčas je pri uplatňovaní konta pracovného času práca, ktorú zamestnanec vykonáva nad určený týždenný pracovný čas a súčasne mimo rozvrhu pracovných zmien vyplývajúcich z konta pracovného času.

7. Ak sa konto pracovného času uplatňuje u zamestnanca s kratším pracovným časom, vychádza sa z kratšieho pracovného času.

8. Priemerný týždenný pracovný čas vrátane kladného konta pracovného času a práce nadčas nesmie presiahnuť 48 hodín v období najviac 12 mesiacov.

(komentár nie je súčasťou smernice, je len informatívny):

V kolektívnej zmluve alebo v dohode so zástupcami zamestnancov sa musí dohodnúť vyrovnávacie obdobie konta pracovného času, v ktorom sa vyrovná rozdiel medzi ustanoveným týždenným