dnes je 23.11.2020

Input:

Smernica o poskytovaní a účtovaní ochranných pomôcok

2.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.25.1 Smernica o poskytovaní a účtovaní ochranných pomôcok

Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky
(adresa, IČO)
 
   
Názov vnútropodnikovej smernice Poskytovanie a účtovanie ochranných pomôcok 
Prílohy    
Číslo smernice    
Rozsah platnosti    
Za správnosť smernice zodpovedá    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá    
Platnosť smernice pre obdobie    
Schválil    


Dopady nevypracovania tejto smernice

 • nie všetky výdavky spojené s obstaraním/zabezpečením ochrany zamestnancov sú výdavkami uznané pre daňové účely (napr. z hľadiska počtu zamestnancov nemusí byť množstvo ochranných pomôcok primerané),

 • ide súčasne o ochranu zamestnancov, ale aj ÚJ, nakoľko pri posudzovaní napr. škody na zdraví sa posudzuje, či ÚJ túto smernicu má, či je predpísané, aby zamestnanec absolvoval protipožiarne školenia, preventívne prehliadky, povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť pitný režim, a či ho zamestnanec aj dodržiava a pod.,

 • oboznámení sa s podmienkami o bezpečnosti pri práci je potrebné, aby sa ÚJ ochránila tak, že nariadi povinnosť všetkým zamestnancom si ju prečítať a po jej prečítaní zamestnanci svojím podpisom potvrdia túto skutočnosť; ak na listine o prečítaní smernice chýba podpis zamestnanca, ktorému sa prihodil napr. úraz, zodpovednosť a odškodnenie za ujmu na zdraví (živote) nesie účtovná jednotka. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby ÚJ venovala zvýšenú pozornosť jej vypracovaniu a oboznámeniu sa školenia, prevzatie pracovných a ochranných pomôcok apod. by bolo vhodné zdokumentovať napr. podpísanou prezenčnou listinou,

 • ide o smernicu, ktorá dokumentuje, že ÚJ robí/zabezpečuje všetky kroky spejúce k ochrane zdravia a života svojich zamestnancov; pri porušení povinností vymedzené touto smernicou zo strany zamestnanca za poškodenie zdravia účtovná jednotka nenesie zodpovednosť.

Článok č. I

Všeobecné ustanovenia

Právne predpisy upravujúce ochranné pomôcky:

 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

 • Zákon č. 595/2002 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

 • Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

 • Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o doplnení niektorých zákonov

 • Vyhláška č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

 • nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z.o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

 • vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 98/2016 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií,

 • odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (č. SO5281-OZS-2013 zo dňa 20. 1. 2013, uverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, čiastka 1–10, ročník 62, účinné od 1. 2. 2014),

 • STN EN ISO 8996 Ergonómia tepelného prostredia. Stanovenie metabolizmu (ISO 8996 : 2004),

 • STN EN ISO 7933 Ergonómia tepelného prostredia. Analytické určovanie a interpretácia tepelného zaťaženia predpokladaného tepelného namáhania výpočtom (ISO 7933 : 2004),

 • STN EN ISO 13732-1 Ergonómia tepelného prostredia. Metódy posudzovania ľudských reakcií na kontakt s povrchmi. Časť 1: Horúce povrchy (ISO 13732-1 : 2006),

 • STN EN ISO 13732-3 Ergonómia tepelného prostredia. Metódy posudzovania ľudských reakcií na kontakt s povrchmi. Časť 3: Chladné povrchy (ISO 13732-2 : 2005).

Cieľom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je docieliť taký stav pracovných podmienok, ktorý by eliminoval, príp. minimalizoval pôsobenie nebezpečných alebo škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.

Základné zákonné povinnosti zamestnávateľov v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci sú predmetom § 146 a § 147 ZP. Práva a povinnosti zamestnancov vyplývajú z § 148 ZP.

Táto smernica upravuje nasledovné:

BOZP - Hygienické vybavenie pracoviska

BOZP - Ochranné nápoje

BOZP - Ochranné pracovné prostriedky

BOZP - Pracovný odev a obuv

BOZP - Zdravotná starostlivosť

BOZP - Rekondičné pobyty

BOZP - Ostatné náklady spojené s bezpečnosťou práce

Článok II

Povinnosti zamestnávateľa

Vybaviť zamestnancov takými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, ktoré sú v súlade s § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 395/2006 Z. z a s osobitným predpisom (napr. zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).

Termín: pri nástupe do pracovného pomeru, resp. pri zmene pracovného miesta a v prípadoch, keď sa zmení (rozšíri) výrobný proces o nové postupy (technológie).

Oboznámiť zamestnancov s nebezpečenstvami, pred ktorými ich používanie osobných ochranných prostriedkov chráni.

Termín :pri nástupe a absolvovanie opakovaných školení.

Poučiť zamestnancov o správnom používaní týchto osobných ochranných prostriedkov.

Termín : pri nástupe a absolvovanie opakovaných školení.

Sprístupniť zamestnancom informácie potrebné pre používanie každého typu osobného ochranného pracovného prostriedku používaného zamestnancom.

Termín : pri nástupe, priebežne – dostupné na vopred dohodnuté/určené miesto (uviesť, kde, napr. na sekretariáte, na vrátnici).

Zabezpečiť udržiavanie osobných ochranných prostriedkov potrebnou údržbou, opravou alebo výmenou,

Termín : priebežnou kontrolou (týždenne, mesačne a pod.)

Vypracovávať hodnotenie nebezpečenstiev podľa ZBOZP so zahrnutím informácií podľa § 4 ods. 1 ZBOZP spomínaného nariadenia.

Určenie podmienok používania (najmä dobu používania) osobného ochranného pracovného prostriedku na základe závažnosti nebezpečenstva a dĺžky jeho pôsobenia, charakteru práce a pracoviska, vlastností a účinnosti príslušného ochranného prostriedku.

Poskytovať možno len certifikované osobné ochranné prostriedky.


Zoznam kritérií na výber osobného ochranného pracovného prostriedku, ktoré zamestnávateľ pri výbere zohľadňuje, je uvedený v prílohe č. 4 nariadenia. Pri výbere ochranného prostriedku môže zamestnávateľ tieto kritériá doplniť aj inými, potrebnými na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zamestnávateľ poskytuje ochranné prostriedky podľa svojho zoznamu poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktorý vypracuje na základe hodnotenia nebezpečenstiev, a špecifikuje v ňom konkrétne typy osobných ochranných pracovných prostriedkov poskytovaných pri jednotlivých prácach.

Článok III

BOZP - Hygienické vybavenie pracoviska

Pod výdavkami na ostatné účely spojené s bezpečnosťou práce je potrebné rozumieť výdavky, ktoré je zamestnávateľ povinný vynaložiť za svojich zamestnancov v zmysle ustanovení § 6 ZBOZP. Okrem iného ide aj o výdavky súvisiace s poskytnutím umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov potrebných na zabezpečenie telesnej hygieny zamestnancov ako aj (podľa podmienok ÚJ a podnikateľských aktivít) zabezpečenie spŕch, resp. umývadiel s teplou vodou.

Článok IV

BOZP - Ochranné nápoje

Pod výdavkami na ostatné účely spojené s bezpečnosťou práce je potrebné rozumieť výdavky, ktoré je zamestnávateľ povinný vynaložiť za svojich zamestnancov v zmysle ustanovení § 6 ZBOZP. Okrem iného ide o poskytovanie ochranných nápojov, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia pri práci podľa vnútorného predpisu zamestnávateľa v súlade s podmienkami  podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia

Povinnosť poskytovať ochranné nápoje sa vzťahuje nielen na zamestnancov zamestnaných na základe pracovnej zmluvy, ale aj na fyzické osoby vykonávajúce pre zamestnávateľa závislú prácu podľa jeho pokynov za odmenu plynúcu z uzatvorenej dohody mimo pracovného pomeru (§ 224 ods. 2 písm. a) ZP, súčasne aj v súlade § 52 ods. 1 písm.i) ZoVZ zákona č. 335/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a vyhlášky č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Zamestnávateľ v súlade s § 7 vyhlášky č. 99/2016 Z.z. stanoví množstvo ochranných nápojov na osobu (všeobecne: pri teplote ovzdušia nad 30 stupňov Celzia napr. 1 liter minerálky, čaju na osobu), alebo špecifikuje profesie podľa energetického výdaja, ktorým náleží ochranný nápoj počas pracovnej doby (pri vysokých teplotách – napr. práca pri peci podľa prílohy č. 4, ktorá je súčasťou citovanej vyhlášky.

Článok V

BOZP - Ochranné pracovné prostriedky

Pod výdavkami na ostatné účely spojené s bezpečnosťou práce okrem iného ide aj o výdavky súvisiace s poskytnutím potrebných účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia pri práci v zmysle § 6 ZBOZP. Osobné ochranné prostriedky sa poskytujú zamestnancom vtedy, keď nebezpečenstvo nemožno vylúčiť alebo obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce.

Rozsah a podrobnejšie podmienky poskytovania osobných ochranných prostriedkov sú ustanovené nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Kópia nariadenia vlády sa nachádza: ..... (uviesť miesto).

Osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami sú všetky prostriedky nosené, držané alebo inak používané pri práci zamestnancom, ktoré sú určené na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca pred nebezpečenstvom, vrátane jeho doplnkov a príslušenstva.

Za osobný ochranný pracovný prostriedok sa nepovažuje :

 • bežný pracovný odev, uniforma a obuv,

 • prostriedok, ktorým záchranné zložky poskytujú pomoc (zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme),

 • prostriedok používaný pri cestnej doprave v zmysle zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,

 • športový výstroj,

 • prostriedok na sebaobranu a na odstrašovanie.

Článok VI

BOZP - Pracovný odev a obuv

Pod výdavkami na ostatné účely spojené s bezpečnosťou práce okrem iného ide aj o výdavky súvisiace s poskytnutím pracovného odevu a obuvi zamestnancom, ktorí pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu tak, že sa stanú nepoužívateľné za čas kratší ako šesť mesiacov. Rovnako môže táto povinnosť pre zamestnávateľa vyplývať z platných hygienických noriem.

O poskytovaní pracovných odevov, resp. obuvi, pojednáva samostatná interná smernica.

Článok VII

BOZP - Zdravotná starostlivosť

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktoré sa realizuje v rámci závodnej preventívnej zdravotnej starostlivosti, zahŕňa:

 • vstupné prehliadky, periodické prehliadky a výstupné prehliadky zamestnancov vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti,

 • vstupné prehliadky, periodické prehliadky, výstupné prehliadky a následné prehliadky zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce a práce ohrozujúce zdravie,

 • vstupné prehliadky, periodické prehliadky a výstupné prehliadky zamestnancov, ktorých činnosť môže ohroziť zdravie ostatných zamestnancov alebo iných osôb,

 • vstupné prehliadky, periodické prehliadky a výstupné prehliadky zamestnancov, u ktorých to vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť,

 • dispenzárnu starostlivosť o osoby s chorobami z povolania a inými poškodeniami zdravia z povolania a osoby, u ktorých vplyvy pracovných rizík pôsobia aj po skončení expozície rizika,

 • prehliadky mladistvých zamestnancov pred vstupom do pracovného pomeru a pred prevedením na inú prácu na čas dlhší ako jeden mesiac.


Zamestnancom, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, rizikové práce a práce ohrozujúce zdravie, zamestnancom, ktorých činnosť môže ohroziť zdravie ostatných zamestnancov alebo iných osôb, a zamestnancom, u ktorých to vyžaduje osobitná zdravotná spôsobilosť, sa vykonávajú aj mimoriadne prehliadky, ak to predpisujú osobitné zákony.

Článok VIII

BOZP - Rekondičné pobyty

Náklady na tzv. rekondičné pobyty, ktoré sú v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania, je zamestnávateľ povinný v zmysle § 11 ZBOZP zdravia pri práci uhrádzať vybranému okruhu zamestnancov, sú daňovo uznanými nákladmi.

Za zamestnancov vykonávajúcich vybrané povolania pre účely rekondičných pobytov sa považujú zamestnanci, ktorí vykonávajú povolania spĺňajúce kritériá sťažených pracovných podmienok a súčasne podmienku účelnosti rekondičného pobytu z hľadiska prevencie profesijného poškodenia zdravia. Povolania, pri výkone ktorých je zamestnanec povinný zúčastniť sa rekondičných pobytov, nie sú obmedzené len na výrobnú sféru.

Na rekondičnom pobyte je povinný zúčastniť sa zamestnanec, ktorý vykonáva vybrané povolania nepretržite počas najmenej piatich rokov alebo ak tieto povolania vykonáva za mimoriadne sťažených pracovných podmienok a v kontrolovaných pásmach počas najmenej štyroch rokov. Nepretržitým vykonávaním vybraného povolania je aj jeho prerušenie na menej ako osem týždňov.

Dĺžka rekondičného pobytu je najmenej dva týždne. Rekondičný pobyt má spravidla nadväzovať na čerpanie dovolenky a bez vážnych dôvodov sa nemôže prerušiť.

Článok IX

BOZP - Ostatné náklady spojené s bezpečnosťou práce

Pod výdavkami na ostatné účely spojené s bezpečnosťou práce je potrebné rozumieť výdavky, ktoré je zamestnávateľ povinný vynaložiť za svojich zamestnancov v zmysle ustanovení § 6 ZBOZP. Predovšetkým ide o výdavky súvisiace:

 • s prevenciou, t. j. so systémom opatrení plánovaných a vykonávaných vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a s určením postupu pre prípad bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia v zmysle § 8c) ZBOZP,

 • s oboznamovaním a informovaním zamestnancov v oblasti ochrany práce v zmysle § 7 ZBOZP,

 • s kontrolnou činnosťou v oblasti ochrany práce v zmysle § 29 ZBOZP.

Článok XI

Účtovanie o pracovných a sociálnych podmienkach

Náklady na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú podľa § 19 ods. 2 písm. c) ZDP bodu 1 daňovo uznanými výdavkami. V zmysle ustanovenia § 147 ods. 1 ZP ide o všetky výdavky súvisiace so sústavným zabezpečovaním bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci a s výkonom potrebných opatrení vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce, ako aj zlepšovaním úrovne ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovaním úrovne ochrany práce meniacim sa skutočnostiam.

Daňové posúdenie

Pod výdavkami na ostatné účely spojené s bezpečnosťou práce je potrebné rozumieť výdavky, ktoré je zamestnávateľ povinný vynaložiť za svojich zamestnancov v zmysle ustanovení § 7 až § 9 ZBOZP. Okrem iného ide aj o výdavky súvisiace s poskytnutím umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov potrebných na zabezpečenie telesnej hygieny zamestnancov.

Náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi a na vlastné závodné zdravotnícke zariadenia sú podľa § 19 ods. 2 písm. c) ZDP bodu 2 zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami.

Výdavky /náklady/ na prevádzku závodných zdravotníckych zariadení a starostlivosť o zdravie zamestnancov je možné uhrádzať vo výške, v ktorej vyplýva zamestnávateľovi povinnosť uhrádzať tieto náklady podľa príslušných predpisov, na ktoré § 19 ods. 2 písm. c) ZDP bod 2 zákona o dani z príjmov odkazuje.

Z vymedzenia obsahu závodnej preventívnej zdravotnej starostlivosti je potrebné vychádzať aj pri uplatňovaní druhu výdavkov a ich rozsahu a následnom posudzovaní ich daňovej uznateľnosti ako výdavkov na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.

Keďže deň nástupu a miesto rekondičného pobytu určuje zamestnávateľ na základe odporúčania príslušného lekára zabezpečujúceho závodnú preventívnu zdravotnú starostlivosť o