dnes je 23.1.2021

Input:

Smernica o odpisovom pláne a odpisovaní dlhodobého majetku

26.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.2.2 Smernica o odpisovom pláne a odpisovaní dlhodobého majetku

Ing. Jana Vršková; PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:  
Názov internej smernice: Odpisový plán a odpisovanie 
Poradové číslo smernice:  
Vypracoval:  
Schválil:  
Dátum vyhotovenia internej smernice:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť internej smernice:  
Prílohy:  

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok s výnimkou pozemkov účtovná jednotka odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov podľa § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Na odpisy dlhodobého majetku sa pozeráme z dvoch hľadísk:

1. z účtovného hľadiska,

2. z hľadiska zákona o dani z príjmov.

Účtovné hľadisko:

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vytváraných podľa účtovných odpisov.

V súlade so zákonom o účtovníctve je účtovná jednotka povinná zostaviť odpisový plán.

Sadzby účtovných odpisov si určí účtovná jednotka podľa:

1. času, počas ktorého je majetok použiteľný pre súčasnú činnosť alebo inak využiteľný pre činnosť účtovnej jednotky,

2. uskutočnených výkonov.

Ak sa zmenia podmienky využívania dlhodobého majetku, prehodnotí sa odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.

Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku v podielovom spoluvlastníctve sa vykonávajú za každého spoluvlastníka z jeho spoluvlastníckeho podielu.

Hľadisko zákona o dani z príjmov:

Odpisovaním sa rozumie postupné zahrňovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do nákladov účtovnej jednotky, ktorý je účtovaný a je používaný. Tieto náklady z hľadiska zdrojov príjmov na obstaranie dlhodobého majetku a následné využívanie dlhodobého majetku na činnosti, ktoré sú predmetom dane z príjmu resp. nie sú predmetom dane z príjmu, členíme na:

1. daňové výdavky (náklady), ak je dlhodobý hmotný a nehmotný majetok používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov a nie je obstaraný zo zdrojov, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov,

2. nedaňové výdavky (náklady), ak je dlhodobý hmotný a nehmotný majetok používaný na zabezpečenie nezdaniteľných príjmov alebo je obstaraný zo zdrojov, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov.

Postup pri odpisovaní hmotného majetku je určený v § 26 až 28 zákona o dani z príjmov .

Nehmotný majetok sa odpisuje v súlade s účtovnými predpismi, najviac do výšky vstupnej ceny (§22 ods. 8 zákona o dani z príjmov). Hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania ustanovuje § 23 ZDP zákona o dani z príjmov.

Pri odpisovaní hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý sa iba sčasti používa na zabezpečenie zdaniteľného príjmu, sa do výdavkov na zabezpečenie zdaniteľného príjmu zahŕňa pomerná časť odpisov.

Účtovná jednotka nezaložená alebo nezriadená na podnikanie pri začatí používania majetku na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane, odpisuje tento majetok ako v ďalších rokoch odpisovania zo vstupnej ceny ustanovenej v § 25 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov.

Nehmotný majetok okrem vlastníka môže odpisovať aj účtovná jednotka, ktorá k nemu nadobudla právo na jeho užívanie za odplatu.

Článok II

Odpisový plán

Odpisový plán sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Opatrenia MF SR č. zo 14.11.2007 č. MF 24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtová osnova pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v znení neskorších predpisov a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Účtovná jednotka zostavuje odpisový plán ako podklad k vyčísleniu oprávok odpisovaného majetku v priebehu jeho používania.

Na základe odpisového plánu sa odpisuje dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov.

Údaje o zvolenom spôsobe odpisovania, ročná sadzba odpisov a čiastka odpisov za zdaňovacie obdobie musia byť uvedené na jednotlivých kartách dlhodobého majetku alebo u jednotlivého odpisovaného dlhodobého majetku v súbore dlhodobého majetku vedeného výpočtovou technikou.

Odpisový plán sa zostavuje na každý prírastok majetku samostatne a pre každé účtovné obdobie sa aktualizuje.

Vzor odpisového plánu dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku za 1. rok:

Účtovná jednotka: ...................................................

Obdobie: .................................................................

Účet zaradenia: .......................................................

Inventárne číslo  Druh majetku  Odpis. skupina  Dátum zaradenia  Obstarávacia cena  Oprávky  Zostatková cena* účtovná daňová  
       
       
       

* účtovná jednotka použije stĺpec podľa zvoleného spôsobu odpisovania.

Článok III

Odpisovanie dlhodobého majetku

Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok prostredníctvom účtov 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku, 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku so súvzťažným zápisom na strane MD nákladového účtu 551.

V zmysle § 26 až § 28 zákona o dani z príjmov odpisuje hmotný a nehmotný majetok organizácia s vlastníckym právom k majetku alebo s právom jeho hospodárenia.

Dlhodobý nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj, sa odpíše v zmysle zákona o účtovníctve i v zmysle zákona o dani z príjmov najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania najviac do výšky vstupnej ceny. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok odpíše účtovná jednotka podľa predpokladanej doby používania.

V zmysle zákona o dani z príjmov však účtovná jednotka nie je povinná uplatniť odpisy v každom zdaňovacom období, môže ich aj prerušiť a v ďalšom zdaňovacom období pokračovať v odpisovaní tak, ako keby k prerušeniu nedošlo. Prerušenie musí byť na celé zdaňovacie obdobie alebo viac zdaňovacích období. V ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako keby nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Účtovné odpisy nie je možné prerušiť.

Z odpisovania sú vylúčené:

a. pozemky,

b. pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu,

c. ochranné hrádze,

d. umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,

e. hnuteľné národné kultúrne pamiatky,

f. povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne, meračské značky, signály a iné zariadenia vybraných geodetických bodov a tlačové podklady štátnych mapových diel,

g. predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,

h. nehmotný majetok vložený ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti, ak ho vkladateľ nadobudol bezodplatne (napr. know-how, obchodná značka),

i. inventúrne prebytky hmotného majetku a nehmotného majetku zistené pri inventarizácii,

j. a ďalšie v zmysle zákona o dani z príjmov.

Článok IV

Metódy daňových odpisov dlhodobého majetku

Postup pri rovnomernom odpisovaní hmotného majetku

1. V prvom roku odpisovania sa majetok zaradí podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb do odpisových skupín uvedených v prílohe zákona o dani z príjmov.

Doba odpisovania je:

Odpisová skupina  Doba odpisovania  
1  4 roky  
2  6 rokov  
3  12 rokov  
4  20 rokov  

Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín a doba jeho použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaradí do 2. odpisovej skupiny. Súbor hnuteľných vecí sa zaraďuje do odpisovej skupiny podľa hlavného funkčného celku.

2. Pri rovnomernom odpisovaní sa ročný odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania podľa predchádzajúceho odseku takto:

Odpisová skupina  Ročný odpis  
  
  
  
6 odpisových skupín  1/41/61/81/121/201/40  

V prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu vypočítaného podľa odseku 1 v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia.

Ak počas doby odpisovania hmotného majetku:

1. nebolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku.

2. bolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní podľa § 26 ods. 5 ZDP.

Ročný daňový odpis a pomerná časť z ročného odpisu sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Postup pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku

1. V prvom roku odpisovania sa majetok zaradí podľa Klasifikácie