dnes je 17.1.2021

Input:

Smernica o evidencii, oceňovaní a odpisovaní dlhodobého drobného majetku

2.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.2 Smernica o evidencii, oceňovaní a odpisovaní dlhodobého drobného majetku

Ing. Ivana Redekyová, Ing. Tomáš Janoušek, Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)
    
     
Názov vnútropodnikovej smernice    Dlhodobý drobný hmotný a nehmotný majetok   
Prílohy      
Číslo smernice       
Rozsah platnosti         
Za správnosť smernice zodpovedá         
Za dodržiavanie smernice zodpovedá         
Platnosť smernice pre obdobie        
Schválil        


Potreba vypracovania vnútropodnikových smerníc nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu, je však nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia a fungovania vnútorného kontrolného systému v účtovnej jednotke. Slúži na prideľovanie zodpovednosti za jednotlivé oblasti majetku a zdrojov krytia, sprehľadnenie systémov tokov majetku v podniku, dokonalé zabezpečenie verného a pravdivého zobrazenia predmetu účtovníctva a v neposlednom rade si ich v súčasnosti pri daňových kontrolách a auditoch pýtajú zamestnanci daňových úradov a audítori na to, aby sa oboznámili s fungovaním uvedených činností v účtovnej jednotke.

Článok I

Účel smernice

Účelom smernice je stanoviť postupy účtovania, evidencie a odpisovania dlhodobého drobného hmotného (ďalej len „drobného hmotného majetku) a dlhodobého drobného nehmotného majetku (ďalej len drobného nehmotného majetku) v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatných právnych noriem.

Článok II

Vymedzenie a účtovanie drobného hmotného majetku

Drobným hmotným majetkom rozumieme hnuteľný majetok s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení do ________ € (cenovú hranicu si určuje účtovná jednotka sama podľa svojich podmienok a pri rešpektovaní účtovných pravidiel určených zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, najmä princípu významnosti a verného zobrazenia majetku).

O tomto majetku sa bude účtovať na účte/účtoch ______________ patriacom/patriacich do účtovej skupiny ____________ . (konkrétny účet si stanoví účtovná jednotka sama podľa vlastného účtovného rozvrhu.).

V prípade hmotného majetku, ktorý nemožno považovať za drobný hmotný majetok v zmysle bodu 1 bude účtovná jednotka účtovať ako o zásobách.

Článok III

Evidencia a odpisovanie drobného hmotného majetku

Drobný hmotný majetok bude účtovná jednotka evidovať na príslušných syntetických účtoch v zmysle ustanovení tejto smernice vrátane analytickej evidencie.

Analytickú evidenciu bude účtovná jednotka viesť podľa jednotlivých zložiek drobného hmotného majetku na inventárnych kartách.

Drobný hmotný majetok bude účtovná jednotka odpisovať v súlade s vnútropodnikovou smernicou určujúcou postup pri odpisovaní dlhodobého majetku a rovnako aj v súlade s príslušnými právnymi normami.

V súvahe neuvedený hmotný majetok, o ktorom účtovná jednotka účtuje ako o zásobách, sa eviduje v súpise majetku a s ohľadom na princíp významnosti sa uvádza aj v prílohe účtovnej závierky. Hodnota takéhoto majetku sa odpíše do nákladov účtovnej jednotky v tom účtovnom období, v ktorom bolo o tomto majetku prvýkrát účtované.

Článok IV

Vymedzenie drobného nehmotného majetku

Drobným nehmotným majetkom rozumieme majetok nehmotnej povahy s dobou použiteľnosť dlhšou ako jeden rok a v ocenení do ________ € (cenovú hranicu si určuje účtovná jednotka sama podľa svojich podmienok a pri rešpektovaní účtovných pravidiel určených zákonom č. 431/2002Z. z. o účtovníctve, najmä princípu významnosti a verného zobrazenia majetku).

O tomto majetku sa bude účtovať na účte/účtoch ______________, patriacom/patriacich do účtovej skupiny ____________ . (konkrétny účet si stanoví účtovná jednotka sama podľa vlastného účtovného rozvrhu.).

V prípade nehmotného majetku, ktorý nemožno považovať za drobný nehmotný majetok v zmysle bodu 1 bude účtovná jednotka účtovať ako o zásobách.

Článok V

Evidencia drobného nehmotného majetku

Drobný nehmotný majetok bude účtovná jednotka evidovať na príslušných syntetických účtoch v zmysle ustanovení tejto smernice vrátane analytickej evidencie.

Analytickú evidenciu bude účtovná jednotka viesť podľa jednotlivých zložiek drobného nehmotného majetku na inventárnych kartách.

Drobný nehmotný majetok bude účtovná jednotka odpisovať v súlade s vnútropodnikovou smernicou určujúcou postup pri odpisovaní dlhodobého majetku a rovnako aj v súlade s príslušnými právnymi normami.

V súvahe neuvedený drobný nehmotný majetok, o ktorom účtovná jednotka účtuje ako o zásobách, sa eviduje v súpise majetku a s ohľadom na princíp významnosti sa uvádza v prílohe účtovnej závierky. Hodnota takéhoto majetku sa odpíše do nákladov účtovnej jednotky v tom účtovnom období, v ktorom bolo o tomto majetku prvýkrát účtované.

Článok VI

Prechodné, záverečné ustanovenia a splnomocňovacie

Podľa tejto smernice sa prvýkrát postupuje pri účtovaní v roku 20___ a pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 20___.

Smernica nadobúda účinnosť dňom jej vydania.

Dňom nadobudnutia účinnosti smernice sa rušia všetky iné vnútropodnikové