dnes je 23.1.2021

Input:

Neskladovateľné položky materiálu

2.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3.2 Neskladovateľné položky materiálu

Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
   
Názov vnútropodnikovej smernice   Neskladovateľné položky materiálu   
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      


Potreba vypracovania vnútropodnikových smerníc nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu, je však nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia a fungovania vnútorného kontrolného systému v účtovnej jednotke. Slúži na prideľovanie zodpovednosti za jednotlivé oblasti majetku a zdrojov krytia, sprehľadnenie systémov tokov majetku v podniku, dokonalé zabezpečenie verného a pravdivého zobrazenia predmetu účtovníctva a v neposlednom rade si ich v súčasnosti pri daňových kontrolách a auditoch pýtajú zamestnanci daňových úradov a audítori na to, aby sa oboznámili s fungovaním uvedených činností v účtovnej jednotke.

Vypracovanie vnútropodnikových smerníc týkajúcich sa účtovníctva je prejavom úrovne vnútropodnikovej kultúry v oblasti účtovníctva a financií.

Článok I

Účel smernice

Účelom smernice je určiť neskladovateľné položky materiálu, ktoré je možné účtovať priamo do spotreby v podmienkach spoločnosti. /Každá účtovná jednotka si prispôsobí uvedený spôsob účtovania podľa charakteru činnosti/.

Článok II

Neskladovateľné položky zásob

Neskladovateľnými položkami v podmienkach spoločnosti sú nasledovné druhy materiálu:

 • kancelárske potreby,

 • náhradné diely na stroje, prístroje, zariadenia alebo na dopravné prostriedky (vrátane pneumatík), pracovné náradia, a to za podmienky, že inými dokladmi je preukázaná montáž alebo inštalácia takéhoto materiálu a že jeho spotreba priamo alebo nepriamo vyplýva zo servisných záznamov,

 • iné hnuteľné veci určené na bežné operatívne použitie pri zabezpečení prevádzkyschopnosti majetku,

 • hygienické, čistiace a podobné potreby,

 • pohonné látky, s výnimkou pohonných hmôt, ktorých spotrebu je povinný hmotne zodpovedný zamestnanec vyúčtovať,

 • režijný materiál bežnej spotreby,

 • režijný materiál nakúpený na opravu a údržbu majetku spoločnosti, ktorá sa vykoná od iného dodávateľa alebo vo vlastnej réžii,

 • režijný materiál, ktorý nie je zakalkulovaný v norme spotreby pre výrobu,

 • knihy, odborné časopisy, noviny a iné publikácie,

 • prepravky, obaly a podobný materiál na balenie a prepravu,

 • ochranné pracovné pomôcky za podmienky, že odovzdanie každej ochrannej pomôcky zamestnancom musí byť zaevidované v zápisníku o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý je vedený na meno zamestnanca, kde zamestnanec potvrdí, že ochranné pracovné pomôcky prevzal,

 • reklamné prospekty, plagáty, samolepky, obalové štítky a pod.

Článok III

Postupy v oblasti účtovania o zásobách

Pri vedení skladovej evidencie a účtovaní spôsobom ”A“ musí byť zabezpečená preukázateľnosť stavu zásob v akomkoľvek časovom bode účtovného obdobia a to nielen z účtovníctva spoločnosti, ale aj zo systému automatizovaného spracovania informácií o skladových zásobách používanom spoločnosťou.

Priebežnú skladovú evidenciu vedú hmotne zodpovední zamestnanci s dôrazom na vierohodnosť, pravdivosť a preukázateľnosť v dátových súboroch výpočtovej techniky alebo inou prehľadne zvolenou formou.

Zásada, že spotreba materiálu vykázaná v účtovnej závierke musí zodpovedať skutočnej spotrebe materiálu sa dodrží tak, že ak ide o materiál, ktorý:

 • ku koncu účtovného obdobia nie je uskladnený na sklade, ale v rôznych pomocných a vedľajších miestnostiach, príručných alebo pomocných skladoch alebo v uzamykateľných skriniach v kanceláriách, na chodbách a pod. Pritom nie je pochýb o tom, že materiál nebol spotrebovaný, avšak bol zaúčtovaný do spotreby. Zamestnanci sú povinní a zodpovední za zistenie skutočného stavu materiálu v súčinnosti so zamestnancami, ktorí majú od priestorov prístup, vyhotoviť inventarizačné písomnosti ohľadom nespotrebovaného materiálu podľa stavu k 31.12.20XX a tieto písomnosti odovzdať na príslušné účtovné oddelenie. Hlavný účtovník po vykonaní a schválení výsledkov inventarizácie materiálu zaúčtuje príjem materiálu na sklad so súčasným znížením