dnes je 23.1.2021

Input:

Dlhodobý majetok, evidencia, oceňovanie a odpisovanie

21.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.1 Dlhodobý majetok, evidencia, oceňovanie a odpisovanie

Ing. Mária Vépyová, PhD. ; korektúra: Ing. Tomáš Janoušek ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Štefan Gažo ; Baker Tilly Slovakia; Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument


Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)
   
    
Názov vnútropodnikovej smernice   Dlhodobý majetok, evidencia, oceňovanie a odpisovanie   
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       


Dodatok k smernici – môže byť uvedený v tejto smernici, alebo v smernici Odpisový plán:

Inventarizačný prebytok zistený na odpisovanom dlhodobom hmotnom alebo nehmotnom majetku sa účtuje nasledovne:

Na ťarchu účtu (str. MD) príslušného majetkového účtu účtovej skupiny 01x – Dlhodobý nehmotný majetok (ak jeho ocenenie je vyššie ako suma (obstarávacia cena) stanovená zákonom o dani z príjmov, alebo ak ÚJ bude tento majetok považovať za dlhodobý bez ohľadu na jeho ocenenie) alebo 02x.- Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný (ak jeho ocenenie je vyššie ako suma (obstarávacia cena) stanovená zákonom o dani z príjmov, alebo ak ÚJ bude tento majetok považovať za dlhodobý bez ohľadu na jeho ocenenie) so súvzťažným zápisom v prospech účtu (analyticky vhodne členený pre každý druh dlhodobého majetku) 384 – Výnosy budúcich období. Majetok je pritom ocenený reálnou hodnotou (poznámka - s účinnosťou od 1.1.2016 sa ruší ocenenie reprodukčnou obstarávacou cenou a nahrádza sa reálnou hodnotou)

Po jeho zaradení do používania sa pre tento majetok zostaví inventárna karta, doplní sa do súpisu majetku a do „odpisového plánu”, v ktorom sa uvedie jeho predpokladaná doba použiteľnosti, na základe ktorej sa stanoví (vypočíta) mesačný odpis; ten sa zaúčtuje: na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku a súvzťažne v prospech účtov účtovej skupiny 07x - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku alebo účtovej skupiny 08x - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

Po zaúčtovaní mesačných odpisov k tomuto majetku sa vo výške mesačného odpisu zúčtuje, t.j. zúčtuje časové rozlíšenie (na analytických účtoch k syntetickému účtu ČR) výnosu, na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období, so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Dôsledky nevypracovania tejto smernice:

 1. bez tejto smernice žiadny používateľ (externý aj interný) nevie, ktorý majetok sa bude považovať za odpisovaný (hlavne ak ide o majetok do 2 400 € v prípade že ide o dlhodobý nehmotný majetok, alebo do 1 700 € v prípade, že ide o dlhodobý hmotný majetok alebo technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku);
 2. postupy uvedené v tejto smernici musia upraviť pravidlá pre technické zhodnotenie (účtovanie do nákladov alebo zvýšenie obstarávacej a aj zostatkovej ceny zhodnoteného majetku);
 3. od týchto pravidiel sa odvíjajú odpisy dlhodobého majetku – do nákladov (účtovných aj daňových);
 4. bez odpisového plánu nie je známa výška účtovných odpisov (náklady) ani ich vplyv na výsledok hospodárenia;
 5. od týchto pravidiel sa ďalej odvíja aj porovnanie zostatkovej ceny k trhovej cene každého majetku a takto táto problematika priamo vplýva na účtovanie o opravných položkách;
 6. audítor pri zistení existencie majetku, ktorý má charakter dlhodobého majetku a nie je upravený v smernici, nevie overiť ani potvrdiť správnosť ocenenia majetku (obstarávacia resp. zostatková cena); táto skutočnosť ak pôjde o významnú položku, bude vplývať na výrok audítora v správe o overení účtovnej závierky;
 7. pri kontrole daňového priznania, ktorého súčasťou je aj účtovná závierka, sa na základe absencie pravidiel v smernici nedajú uviesť riadky: účtovné odpisy, daňové odpisy a rozdiel medzi nimi, ktorý je základom pre časť odloženej daňovej pohľadávky alebo záväzku, a je nepreukazná časť ÚZ – Poznámky, v ktorých spôsob ocenenia a odpisovania musia byť uvedené.

SMERNICA JE SPRACOVANÁ VŠEOBECNE. JEJ KONKRÉTNU PODOBU JE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ POTREBÁM SPOLOČNOSTI

(nehodiace zo smernice vymažte)!

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok je vymedzený Opatrením MF Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov a doplnkov( ďalej len postupy účtovania) v nadväznosti na osobitné predpisy, a to najmä:

 • § 118 - 121 OZ a

 • § 5 a 6 ObZ

 • zákony upravujúce nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti, napr. zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, , zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch),

 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) a

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve).


Zmyslom tejto smernice nie je opísanie ustanovení zákona o dani z príjmov, ktorý vymedzuje dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok z daňového hľadiska. V tejto smernici účtovná jednotka vymedzuje dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok a jeho odpisovanie pre potreby účtovnej evidencie, ktorá by nemala stotožňovať účtovné odpisy s odpismi vypočítanými podľa ustanovení zákona o dani z príjmov, pokiaľ by to viedlo k skresleniu informácií z účtovnej závierky a to najmä verného a pravdivého obrazu o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a finančnej situácií účtovnej jednotky. Pokiaľ však niektoré (najmä menšie) účtovné jednotky stotožňujú účtovný a daňový prístup, je nutné aj v tomto prípade vypracovať smernicu, kde je táto skutočnosť uvedená.

Uvedený príklad tejto smernice je jednou z možností , ako by mohla byť v praxi takáto smernica zostavená.

Obsah smernice:

Evidencia dlhodobého nehmotného, dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého finančného majetku

Oceňovanie dlhodobého nehmotného, hmotného a finančného majetku

Odpisovanie a odpisový plán dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Inventarizácia dlhodobého nehmotného, dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého finančného majetku

Článok II

Vymedzenie dlhodobého majetku

Dlhodobým majetkom je:

 • dlhodobý nehmotný majetok

 • dlhodobý hmotný majetok

 • dlhodobý finančný majetok

V účtovej triede 0xx - Dlhodobý majetok sa ďalej bude účtovať o:

 • dlhodobom nehmotnom, dlhodobom hmotnom a dlhodobom finančnom majetku,

 • obstaraní dlhodobého nehmotného, dlhodobého hmotného a dlhodobého finančného majetku,

 • poskytnutých preddavkoch na dlhodobý nehmotný, dlhodobý hmotný a dlhodobý finančný majetok,

 • oprávkach k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku,

 • opravných položkách k dlhodobému majetku.

Dlhodobý nehmotný majetok

Spoločnosť XY, s. r. o.(uveďte názov konkrétnej spoločnosti)považuje za dlhodobý nehmotný majetok ten nehmotný majetok, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok a jeho obstarávacia cena je vyššia ako 2 400 EUR.

Účtovná jednotka bude účtovať o tomto majetku vymedzenom postupmi účtovania v účtovej skupine 01* – Dlhodobý nehmotný majetok (DNM).

Nehmotný majetok, ktorý nespĺňa kritériá pre zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku sa zaúčtuje na účet 518 xxx – Ostatné služby (poznámka – uveďte konkrétny analytický účet), § 13 postupov účtovania v PÚ


Ak účtovná jednotka obstará dlhodobý nehmotný majetok, ktorý nespĺňa hodnotové kritériá definované v zákone o dani z príjmov, účtovná jednotka sa môže rozhodnúť či bude o takomto majetku účtovať ako o dlhodobom nehmotnom majetku t.j. na účtoch účtovej skupiny 01x alebo ho zaúčtuje na stranu MD účtu 518 – Ostatné služby, prípadne použije kombináciu oboch týchto prístupov. V takom prípade je potrebné vyššie uvedené sumu 2 400 EUR prepísať na sumu podľa rozhodnutia spoločnosti.

Dlhodobý hmotný majetok.

Spoločnosť XY, s. r. o. (uveďte názov konkrétnej spoločnosti) považuje za dlhodobý hmotný majetok ten majetok, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok a obstarávacia cena je vyššia ako 1 700 EUR - pôjde o samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí.


V § 22 ZDP je uvedený majetok, ktorý sa považuje za dlhodobý majetok. Nie vždy je kritériom minimálna vstupná cena, ako je to uvedené pri samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí.

Účtovná jednotka bude účtovať o majetku vymedzenom postupmi účtovania v účtovej skupine 02* – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný a v účtovej skupine 03* - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný.

O hmotnom majetku, ktorý nespĺňa kritéria pre zaradenie medzi dlhodobý hmotný majetok, sa účtuje ako o zásobách.


Ak účtovná jednotka obstará dlhodobý hmotný majetok, ktorý nespĺňa hodnotové kritériá definované v zákone o dani z príjmov, účtovná jednotka sa môže rozhodnúť či bude o ňom účtovať ako o dlhodobom hmotnom majetku t.j. na účtoch účtovej skupiny 02* alebo ho zaúčtuje na účet zásob, prípadne použije kombináciu oboch týchto prístupov. V takom prípade je potrebné vyššie uvedenú sumu 1 700 EUR (ak pôjde o samostatné hnuteľné veci, resp. súbory hnuteľných vecí) upraviť na sumu podľa rozhodnutia spoločnosti.

Dlhodobý finančný majetok predstavuje podielové cenné papiere a podiely (mimo podielových cenných papierov a podielov určených na obchodovanie), dlhodobé dlhové cenné papiere držané do splatnosti, dlhodobé poskytnuté pôžičky a pod. bez ohľadu na ich ocenenie.


Na účte 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke sa účtujú cenné papiere a podiely priamo v dcérskej účtovnej jednotke podľa § 22 ods. 4 ZoÚ. Na účte 061 účtuje podielové cenné papiere a podiely len účtovná jednotka, ktorá je materskou účtovnou jednotkou.

Na účte 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou sa účtujú cenné papiere a podiely na základnom imaní spoločnosti alebo družstva, v ktorých má účtovná jednotka podielovú účasť a cenné papiere a podiely v účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom.

Podielovou účasťou podľa § 2 ods. 4 písm. m) ZoÚ rozumieme aspoň dvadsaťpercentný podiel na základnom imaní v inej účtovnej jednotke, ktorý je držaný, aby tvoril trvalé prepojenie s touto inou účtovnou jednotkou na účel, aby toto prepojenie prispelo k činnosti účtovnej jednotky

Na účte 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely, účtuje účtovná jednotka ak podiel na základnom imaní v spoločnosti je menej ako 20 %.

Na účte 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti, účtuje účtovná jednotka o dlhodobých dlhových cenných papieroch (napr. dlhopisoch) ak ich neobstarala za účelom obchodovania s nimi a dohodnutá doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok.

1) Evidencia dlhodobého majetku

Dlhodobý majetok sa eviduje v operatívnej evidencii dlhodobého majetku na inventárnych kartách a každému dlhodobému majetku je pridelené inventárne číslo v chronologickom poradí podľa skutočného dátumu nadobudnutia (zaradenia do užívania), doloženého protokolom o zaradení dlhodobého majetku do používania.

Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií potrebných k užívaniu a k splneniu všetkých povinností stanovených príslušnými predpismi. U stavieb napr. rozhoduje termín kolaudácie.

Do účtovníctva sa potom dlhodobý majetok zaúčtuje na základe dokladu – Protokol o zaradení do užívania.


Inventárne karty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nemajú právnou úpravou určenú formálnu stránku. Mali by však obsahovať všetky údaje. Inventárne karty by mali obsahovať predovšetkým údaje o:

 • dátume obstarania (zaradenia do užívania) dlhodobého nehmotného a hmotného majetku,

 • kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA), kód klasifikácie stavieb vyhlásený vyhláškou Štatistického úradu SR,

 • ocenenie ku dňu obstarania

 • spôsob obstarania,

 • miesto používania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku,

 • spôsob odpisovania (odpisový plán) z hľadiska účtovníctva,

 • spôsob odpisovania (odpisový plán) z daňového hľadiska,

 • osobu hmotne zodpovednú za dlhodobý nehmotný a hmotný majetok,

 • prípadné úpravy ocenenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku,

 • a pod.

Analytická evidencia sa vedie podľa jednotlivých zložiek dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého finančného slúži k jeho identifikácii, musí obsahovať:

 • názov (popis) majetku,

 • inventárne číslo dlhodobého majetku,

 • poradové číslo karty dlhodobého majetku,

 • dátum obstarania a uvedenia do užívania,

 • spôsob obstarania (dodávateľsky, vo vlastnej réžii, splátka upísaného vlastného imania spoločníka, finančný lízing, dotácia, dar, inventarizačný rozdiel),

 • dátum zaúčtovania na niektorý z účtov účtovej skupiny 01x, 02x, 03x,

 • spôsob ocenenia, (obstarávacia cena, vlastné náklady, reálna hodnota, zvýšená obstarávacia cena o technické zhodnotenie; znížená obstarávacia cena o DPH v prípade, že pri obstaraní účtovná jednotka nebola platiteľom tejto dane),

 • predpokladaná doba odpisovania (pre uplatnenie účtovných odpisov – podľa odpisového plánu),

 • údaje o zvolenom postupe odpisovania (pre účely daňových odpisov),

 • ročné sadzby účtovných odpisov,

 • čiastky účtovných odpisov za dané účtovné obdobie,

 • výšku oprávok od začiatku odpisovania,

 • zostatkovú účtovnú aj daňovú cenu,

 • rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou (aj so znamienkom - +) – dôležitý údaj pre zistenie základu pre výpočet odloženej dane,

 • dátum a spôsob vyradenia.


Účtovná jednotka môže zvoliť aj iný spôsob vedenia analytickej evidencie ako sú analytické účty. Predovšetkým v účtovných jednotkách, v ktorých dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nepredstavuje výraznú zložku majetku sa môže analytická evidencia viesť aj pomocou inventárnych kariet.

2) Oceňovanie dlhodobého majetku

Účtovná jednotka ocení dlhodobý majetok pri jeho obstaraní v súlade s § 25 ZoÚ buď obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi, menovitou hodnotou alebo reálnou hodnotou (poznámka – s účinnosťou od 1.1.2016 sa ocenenie reprodukčnou obstarávacou cenou ruší, nahrádza sa reálnou hodnotou).

Poskytnuté dlhodobé a krátkodobé preddavky na dlhodobý majetok sa účtujú na účtoch účtovej skupiny 05* - Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok.

Obstaraná nehnuteľnosť za účelom jej ďalšieho predaja sa účtuje na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj. Vynaložená náklady na opravy, technické zhodnotenie a súvisiace náklady, ktoré vznikajú do doby predaja sa účtujú na ťarchu účtu 133. Vyradenie pri predaji sa účtuje na ťarchu účtu nákladov 507 – Predaná nehnuteľnosť.

§ 43 ods.11 postupov účtovania v PÚ:

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04* – Obstaranie dlhodobého majetku, so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov rovnakým spôsobom ako v § 56 ods. 12 postupov účtovania pre podnikateľov.

Bezodplatne nadobudnutý dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný, o ktorom sa účtuje v účtovej skupine 03* sa účtuje so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04* – Obstaranie dlhodobého majetku a so súvzťažným zápisom v prospech účtu 413 - Ostatné kapitálové fondy. Majetok nadobudnutý štátnym podnikom delimitáciou sa účtuje na príslušný účet majetku a v prospech účtu 411 – Základné imanie.

Dlhodobý nehmotný, hmotný a finančný majetok obstaraný v cudzej mene sa ocení prepočtom na slovenskú menu kurzom NBS ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú kurzové rozdiely.

O zvýšení ocenenia s výnimkou technického zhodnotenia dlhodobého majetku sa neúčtuje. Technické zhodnotenie majetku upravuje ustanovenie § 29 ZDP. S účinnosťou od 1.2.2019 sa v zmysle zákona č. 4/2019 Z.z. mení a doplňa aj zákon o DP. Rozširuje sa definícia technického zhodnotenia podľa § 29 ods. 1 ZDP. Technickým zhodnotením hmotného majetku sa na účely ZDP rozumie aj hodnota verejným subjektom prijatého a poskytovateľom energetickej služby s garantovanou úsporou energie zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor uzatvorenej podľa § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. v znení zákona č. 4/2019 Z. z. V zmysle takto doplnenej definície sa za technické zhodnotenie, ktoré zvyšuje vstupnú cenu hmotného majetku u verejného subjektu považuje hodnota zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku, a to vrátane nákladov charakteru opráv.

O prechodnom znížení hodnoty dlhodobého majetku sa účtuje na príslušnom účte opravných položiek k