dnes je 23.1.2021

Input:

Dlhodobý drobný hmotný a nehmotný majetok

21.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.1.1 Dlhodobý drobný hmotný a nehmotný majetok

Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod


Stiahnuť dokument


Názov účtovnej jednotky
(adresa, IČO)
   
    
Názov vnútropodnikovej smernice   Dlhodobý drobný hmotný a nehmotný majetok   
Prílohy       
Číslo smernice       
Rozsah platnosti       
Za správnosť smernice zodpovedá       
Za dodržiavanie smernice zodpovedá       
Platnosť smernice pre obdobie       
Schválil       


Potreba vypracovania vnútropodnikových smerníc nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu, je však nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia a fungovania vnútorného kontrolného systému v účtovnej jednotke. Slúži na prideľovanie zodpovednosti za jednotlivé oblasti majetku a zdrojov krytia, sprehľadnenie systémov tokov majetku v podniku, dokonalé zabezpečenie verného a pravdivého zobrazenia predmetu účtovníctva a v neposlednom rade si ich v súčasnosti pri daňových kontrolách a auditoch pýtajú zamestnanci daňových úradov a audítori na to, aby sa oboznámili s fungovaním uvedených činností v účtovnej jednotke.

Článok I

Účel smernice

Účelom smernice je stanoviť postupy účtovania, evidencie a odpisovania dlhodobého drobného hmotného (ďalej len „drobného hmotného majetku) a dlhodobého drobného nehmotného majetku (ďalej len drobného nehmotného majetku) s rešpektovaním Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a ostatných právnych noriem.

Článok II

Vymedzenie a účtovanie drobného hmotného majetku

Drobným hmotným majetkom rozumieme hnuteľný majetok s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení od _________ € do ________ € (cenovú hranicu si určuje účtovná jednotka sama podľa svojich podmienok a pri rešpektovaní účtovných pravidiel určených Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, najmä princípu významnosti a verného zobrazenia majetku).

O tomto majetku sa bude účtovať na účte/účtoch______________ patriacom/patriacich do účtovej skupiny ____________. (konkrétny účet si stanoví účtovná jednotka sama podľa vlastného účtového rozvrhu.).

V prípade hmotného majetku, ktorý nemožno považovať za drobný hmotný majetok, bude účtovná jednotka účtovať ako o zásobách.

Článok III

Evidencia a odpisovanie drobného hmotného majetku

Drobný hmotný majetok bude účtovná jednotka evidovať na príslušných syntetických účtoch v zmysle ustanovení tejto smernice vrátane analytickej evidencie.

Analytickú evidenciu bude účtovná jednotka viesť podľa jednotlivých zložiek drobného hmotného majetku na inventárnych kartách.

Drobný hmotný majetok bude účtovná jednotka odpisovať v súlade s vnútropodnikovou smernicou určujúcou postup pri odpisovaní dlhodobého majetku a rovnako aj v súlade s príslušnými právnymi normami.

V súvahe neuvedený hmotný majetok, o ktorom účtovná jednotka účtuje ako o zásobách, sa zaúčtuje priamo do nákladov účtovnej jednotky v tom účtovnom období, v ktorom bolo o tomto majetku prvýkrát účtované.

Článok IV

Vymedzenie drobného nehmotného majetku

Drobným nehmotným majetkom rozumieme majetok nehmotnej povahy s dobou použiteľnosť dlhšou ako jeden rok a v ocenení od ________ € do ________ € (cenovú hranicu si určuje účtovná jednotka sama podľa svojich podmienok a pri rešpektovaní účtovných pravidiel určených Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, najmä princípu významnosti a verného zobrazenia majetku).

O tomto majetku sa bude účtovať na účte/účtoch ______________, patriacom/patriacich do účtovej skupiny ____________. (konkrétny účet si stanoví účtovná jednotka sama podľa vlastného účtového rozvrhu.).

V prípade nehmotného majetku, ktorý nemožno považovať za drobný nehmotný majetok, bude účtovná jednotka účtovať priamo na účet nákladov 518_____ (konkrétny účet si stanoví účtovná jednotka sama podľa vlastného účtového rozvrhu).

Článok V

Evidencia drobného nehmotného majetku

Drobný nehmotný majetok bude účtovná jednotka evidovať na príslušných syntetických účtoch v zmysle ustanovení tejto smernice vrátane analytickej evidencie.

Analytickú evidenciu bude účtovná jednotka viesť podľa jednotlivých zložiek drobného nehmotného majetku na inventárnych kartách.

Drobný nehmotný majetok bude účtovná jednotka odpisovať v súlade s vnútropodnikovou smernicou určujúcou postup pri odpisovaní dlhodobého majetku a rovnako aj v súlade s príslušnými právnymi normami

Článok VI

Prechodné, záverečné ustanovenia a splnomocňovacie

Podľa tejto smernice sa prvýkrát postupuje pri účtovaní v účtovnom období 20___ a pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie 20___.

Smernica nadobúda účinnosť dňom jej